Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett individperspektiv och att ge förståelse för miljöpsykologiska perspektiv på individers normer, attityder och beteenden. Vidare skall kursen ge kännedom om grundläggande miljöpsykologiska metoder och tillämpningar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt