Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som är lärare eller lärarstudent för grundskolan. Kursen belyser hur Antropocen, som ny tidsepok, tydliggör hur människans aktiviteter nu utgör en avgörande och omvandlade kraft för jordens system och förutsättningar för liv.

Kursens syftar till att du som kursdeltagare ska utveckla kunskaper kring Antropocen som ett aktuellt miljökritiskt perspektiv för klimat- och hållbarhetsfrågor i undervisningen. Kursen utgår från ett ämnesövergripande perspektiv och ger dig möjlighet att utforska och utveckla konkreta didaktiska angreppssätt och metoder för din undervisning. Skolverkets modulmaterial för kollegialt lärande inom hållbar utveckling utgör en röd tråd i kursen.

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, övningar, seminarier samt egna projekt med möjlighet till fördjupning utifrån intresseområde och undervisningsämne. Undervisningen sker på halvfart och distans, mestadels under eftermiddagar.

Kursinnehåll

Kursen belyser hur Antropocen, som ny geologisk epok, tydliggör hur människans aktiviteter nu utgör en avgörande och omvandlade kraft för jordens system och förutsättningar för liv. Under kursen kommer deltagaren att fördjupa sig inom följande innehåll:- teoretiska utgångspunkter; bl a planetära gränser, klimatfrågor och hållbarhet
- analytiska redskap; för att kritiskt granska och diskutera möjligheter för undervisning i relation till Antropocen
- didaktiska utgångspunkter; demokratiska former för deltagande, relation mellan värden och fakta, globalisering och miljöetiska utgångspunkter.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning,

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).