Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap. RUC arbetar med uppdrag från skolor, kommuner och organisationer. Vi utgår från uppdragsgivarens specifika behov och tar tillsammans med uppdragsgivare och utbildare fram den utbildning eller ger det stöd som efterfrågas. RUC:s arbete utgår ifrån universitetets specialistkompetens, relevant forskning och beprövad erfarenhet då våra uppdrag utförs av lärare och forskare vid Malmö universitet.

UTBILDNINGSFORMER

Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. RUC är finansierat genom sina uppdragsgivare, men har inget vinstintresse. Kontakta oss på RUC om du vill diskutera ett upplägg eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Vi erbjuder:

 • poänggivande kurser
 • seminarieserier
 • handledningsuppdrag
 • stöd i analysarbete
 • uppföljning och utvärdering
 • forskningscirklar
 • aktionsforskning

Detta gör RUC

Dialogen är en viktig metod för förankring och delaktighet i planeringsarbetet. Du kan alltid höra av dig till någon av oss på RUC om du har tankar kring skolutveckling eller annan verksamhetsutveckling där vi kan vara en samverkanspart.

Vi har kompetens att tillsammans med uppdragsgivare identifiera behov samt genomföra utvecklingsinsatser i projektform.

RUC:s tillvägagångssätt:

 1. Analyserar - Tillsammans med er kartlägger och analyserar vi utvecklingsbehov på er förskola, skola, kommun, företag eller organisation.
 2. Planerar - Utifrån behov preciserar och planerar vi uppdraget tillsammans med er.
 3. Genomför - Vi väljer ut kursledare, handledare och utbildare med rätt kompetens för uppdraget.
 4. Följer upp - Vi följer upp och utvärderar uppdraget.

Mötesplats RUC - för dig med intresse för skolutveckling

Mötesplats RUC blir digitalt!

Under denna rubrik erbjuder RUC återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället.

För att anpassa oss till situationen med rådande riktlinjer på grund av Covid-19, lägger vi nu om Mötesplats RUC till att bli ett digitalt forum. Föreläsningar och diskussioner kommer att ske via Zoom. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till ca 200. Om du är anmäld och får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Träffana är kostnadsfria.

 

Mötesplats RUC-Lekresponsiv undervisning i förskolan

 

Föreläsning av Kristine Hultberg Ingridz 23 november 15:00-16:00

Vad kan undervisning i förskolan handla om och hur skiljer sig undervisning från lek? Med ett begrepp som respons önskar lekresponsiv undervisning att väva samman barns lek med undervisning. Undervisning är en del av ett innehåll, reglerat av Lpfö18, som barn ska möta i förskolan och samtidigt finns en oro för att leken kan eller kommer att marginaliseras. Genom att inkludera lek i undervisning är förhoppningen att undervisning i förskolan ska bli en gemensam aktivitet där alla parter oavsett ålder och roll ska ha lika stor del i den nya riktning som sker mellan lek-respons-undervisning. Häri är responsen på innehåll i både leken som innehåll i undervisningen central.

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning.

Kristine Hultberg Ingridz är sedan hösten 2020 doktorand i pedagogik vid institutionen BUS, Malmö Universitet och ingår i forskarskolan Lekresponsiv undervisning som är ett samarbete mellan fyra lärosäten. I det här samtalet presenterar och pratar Kristine om lekresponsiv undervisning utifrån centrala begrepp som ryms inom teorin samt väver in sin pågående forskning inom fältet.

För mer läsning av forskarskolan:

Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. En länk till mötet som sker via Zoom kommer att skickas ut dagen innan till dig som är anmäld och det går bra att ansluta till mötet via webbläsaren. Du behöver alltså inte ladda ner någon app eller särskild programvara.

Anmäl dig här senast den 22 november

 

Mötesplats RUC-Unga saknar strategier för att hantera motgångar

Föreläsning av Lisa Hellström 29 september 15:00-16:00.

 

Behovet att alltid prestera på topp är en stor källa till stress och ohälsa bland svenska ungdomar. Samtidigt saknar unga kunskap om vad som skiljer psykisk ohälsa från normala känsloyttringar och strategier för att hantera känslor kopplade till misslyckande. Många av landets barn och unga saknar också kunskap om var man kan vända sig om man mår dåligt. Det visar två nya forskningsrapporter inom forskningsprojektet ”Att skapa goda livsfärdigheter bland unga av forskare vid Malmö universitet och Karlstads universitet”. Den första rapporten, Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar, är en kartläggning över initiativ och insatser i Sverige och en rad andra länder. Den andra rapporten, Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa, bygger på samtal med unga vuxna (ålder 16-25) och personer som jobbar med barn och unga inom olika verksamheter.

Lisa Hellström är docent i utbildningsvetenskap med inritning barn och unga hälsa och doktor i folkhälsovetenskap. Lisa arbetar sedan 2015 vid institutionen för Skolutveckling och Ledarskap vid Malmö universitet. Lisas forskning berör framförallt mobbning, psykisk hälsa, barn i behov av stöd samt skolans hälsofrämjande arbete.

Resultat och slutsatser från de två forskningsrapporterna kan läsas i sin helhet här:

 ”Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland ungdomar: En nationell och internationell kartläggning över initiativ och insatser” 

”Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa": Samtal om ungas behov och livsfärdigheter”

Anmäl dig här senast 28 september

 

Nedan kan du ta del av de aktuella ämnen som hittills fokuserats

 

Mötesplats RUC - Gymnasieskola på distans och grundskola i standby. Skolpersonals erfarenheter av sitt arbete i skolan under Coronavåren 2020.

Måndagen den 26 april kl. 15.00-16.00 via Zoom, Ola Holmström

När klassrummet blev digitalt löstes många av de traditionella ramarna för undervisningen upp. ”Plötsligt befann sig rektorer och lärare mitt i den mest svårnavigerade tidpunkten i sina yrkesliv," säger Ola Holmström, utredare vid fakulteten för Lärande och samhälle och författare till en ny rapport om skolans digitala omställning under pandemivåren 2020. Tidigare självklara begrepp som skolplikt blev satta i ett nytt ljus och frågor som hur ett schema ska följas och vad det innebär att ta rast aktualiserades när undervisningens ramar inte längre var givna. Flera berättelser lyfter också positiva lärdomar och framtida möjligheter.

Rapporten bygger på nära 100 berättelser från skolpersonal som befann sig mitt i den digitala omställningen och kan förhoppningsvis öka förståelsen för pandemins påverkan på svensk skola och inspirera till vidare forskning och samverkan mellan lärosäte och skola. Välkommen att ta del av Ola Holmströms presentation på Mötesplats RUC den 26/4. Rapporten finns också att ladda ner via länken nedan.

Länk till rapporten

Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. En länk till mötet som sker via Zoom kommer att skickas ut dagen innan till dig som är anmäld och det går bra att ansluta till mötet via webbläsaren. Du behöver alltså inte ladda ner någon app eller särskild programvara.

 

Utveckla förskolan 17 mars, en digital fortbildningsdag på tema språkutveckling

 

Utveckla förskolan är en fortbildningsdag för all personal i förskolan som sker i samarbete mellan Malmö universitet, Förskoleförvaltningen i Malmö och FoU Skola, Kommunförbundet Skåne. 2021 har vi fokus på språkutveckling utifrån rubrikerna Läsa och berätta, Skapa och kommunicera, Flera språk i barngruppen, Natur/teknik och språkutveckling, och Utforska skriftspråk. Dagen kommer att ske via zoom och består av liveföreläsningar, inspelade föreläsningar samt liveseminarier där yrkesverksamma bidrar med exempel på språkutvecklande arbete från det praktiska arbetet med barnen.

Presentation av dagens föreläsningar och föreläsare hittar du här

Program:

8.30 Drop in i zoom

8.45 Välkomna, presentation av fortbildningsdagen

9.00 ”Neuropedagogik och språkutveckling i förskolan"- Lena Aronsson, Stockholms universitet.

10.30–11.30 Seminarie 1

Paus

12.30-13.30 Seminarie 2

13.30-14.45

”Flerspråkighet i förskolan”- Anna Vento Malmö universitet

”Skriftspråkets möjligheter i förskolan”- Jessica Eng Malmö universitet

15.00-15.45 ”Hur kan uttrycken dans, rörelse och drama förstärka det talade språket? Haga förskola i samarbete med Kreativt lärcentrum förskoleförvaltningen Malmö stad.

15.45 -16.00 Avslutning utvärdering.

Pris för fortbildningsdagen är 600 kr exklusive moms

Anmälan görs här via anmälningslänk senast den 1 mars. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare vid förhinder

Anmälan är nu stängd.

Länkar till dagens olika programpunkter kommer att tillhandahållas till anmälda deltagare cirka en vecka innan fortbildningsdagen.

Alla deltagare kommer att delta i två av tio olika seminarier, i anmälan görs fyra intresseval utan gradering. 

Läs mer om de olika seminarierna här

Med fokus på matematik

Inkluderande matematikundervisning - hur når vi alla elever i matematik?

Tisdagen den 16 februari kl. 14.30-16.00 via Zoom, Helena Roos

Alla elever har rätt att inkluderas och stimuleras i matematikundervisningen. Men vad betyder inkludering och vad innebär det i ­praktiken?

Denna föreläsning behandlar vad som påverkar inkludering i matematikundervisning ur både ett lärar- och elevperspektiv samt erbjuder nycklar till hur du som lärare kan öka elevers inkludering både på grupp och individnivå. Den erbjuder även kritiska aspekter att ta hänsyn till på organisationsnivå för att öka elevers inkludering.

Sista anmälningsdag har löpt ut. Länk mailas ut till dig som har anmält dig ett par dagar innan.

Helena Roos är biträdande lektor i matematikdidaktik vid Malmö Universitet. Hennes forskning kretsar runt inkludering och särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkas brett och används för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till den matematik som presenteras i klassrummet, såväl som elever som har stor access till den matematik som presenteras men behöver något annat för att få access matematiklärande.

Andra begrepp som är centrala i Helenas forskning är delaktighet, en skola för alla och tidiga insatser.

Helena Roos 

Skolans demokratiuppdrag i digitala miljöer

Sök brett, sök djupt, sök sakta - pedagogiska utmaningar med att undervisa i digital informationssökning.

Har du källa på det? 

Onsdagen den 20 januari kl. 15.00- 16.00 via Zoom, Mikael Bruér.

Föreläsningen berör de problem som lärare ställs inför i arbetet med källkritik inom ramen för en digital skola. Föreläsningen är praktiknära och lyfter såväl problem som lösningar och metodiska tips.

Mikael Bruér är tidigare högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen och idag verksam som universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet. Mikael har bred erfarenhet från arbete med elever från såväl socioekonomiskt gynnade som utsatta områden, skrivit böcker om undervisning i SO-ämnen och läromedel i historia.

Sök brett, sök djupt, sök sakta - pedagogiska utmaningar med att undervisa i digital informationssökning.

Måndagen den 7 december kl. 15.00-16.00 via Zoom

Centralt för att vara en engagerad samhällsmedborgare är förmågan att kunna bedöma trovärdigheten i digitala texter samt förmågan att kunna ställa samman motstridiga budskap till en helhet. Alla som sysslar med att utbilda ungdomar har ett ansvar för att undervisning stöttar elever i att utveckla sök- och utvärderingsstrategier i digitala miljöer. I föreläsningen diskuteras via exempel från genomförda studier vad som kan karaktärisera en sådan undervisning.

Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. En länk till mötet som sker via Zoom kommer att skickas ut dagen innan till dig som är anmäld och det går bra att ansluta till mötet via webbläsaren. Du behöver alltså inte ladda ner någon app eller särskild programvara. Däremot behöver du tillgång till en dator (eller motsvarande) med internetuppkoppling, kamera och mikrofon.

Eva Wennås Brante är docent i pedagogik, forskare och lärarutbildare vid Malmö universitet. Hon har bland annat forskat kring hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisning.

14 september 2020: Interkulturellt arbete i förskolan - digital träff

För vem?

Vänder sig till rektorer, förskollärare, barnskötare samt andra yrkeskategorier som arbetar inom förskola.

Syftet med dagen?

Att öka förståelsen för det globala, sociala och mångkulturella sammanhang som förskolan är en del av. Utifrån läroplanen, befintlig forskning och konkreta exempel från förskolans vardag diskuteras bland annat sätt att förhålla sig till möjliga dilemman med avseende på mat och måltider, tider och planering, synen och pojkar och flickor, lek, sång och högtider, kommunikation mellan vårdnadshavare, barn och personal. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den interkulturella dynamik som alltmer kännetecknar svensk förskola, liksom vad som kan vara ett användbart interkulturellt förhållningssätt i vardagen, liksom den kompetens som pedagoger kan behöva för detta arbete.

Föreläsare

Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet. 

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL).

5 februari 2020: Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för oss som arbetar med skola och förskola?

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syfte med dagen?

Att skapa kunskap om och förståelse för vad det innebär att Barnkonventionen blir svensk lag för dig som arbetar i eller med skola och förskola. Du får också möjlighet att reflektera över hur man kan arbeta förebyggande utifrån olika case hämtade från skolverkligheten.

Föreläsare

Barnombudsmannen (BO) föreläser om sitt arbete och vad det innebär att Barnkonventionen blir lag från och med den 1 januari 2020. 

6 december 2019: 20 år med PISA i Sverige och i världen

För vem? 

Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse av skolutvecklingsfrågor.

Syftet med dagen?

Att ge en inblick i PISA-rapporten som släpptes i december 2019. Vilka konsekvenser av PISA ser vi i Sverige och hur ser det ut i omvärlden efter två decennier med PISA som global kunskapsaktör? Vidare syftade förmiddagen till ett ge en inblick i Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.

Föreläsare

Margareta Serder, lektor och vicedekan, Malmö universitet
Linda Ekström, lektor Skolforskningsinstitutet