Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. Du kan alltid kontakta oss på Centrum för samverkan och samordning om du vill diskutera ett upplägg eller har tankar eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Utbildningar – öppna för anmälan 

An introduction to the Swedish school and education system for educators from other countries 7,5 ECTS

On behalf of the National Agency for Education in Sweden (Skolverket), 2 universities offer this course for Ukrainian refugees with a teacher’s education, or experience of teaching and instruction at schools and early childhood education in Ukraine.

The aim of the course is to provide the participants with basic knowledge of the organization of Swedish schools and early childhood education, and about the relationship between teachers and students/children in Sweden in a historical and contemporary perspective. Furthermore, the course aims to help the participants gain knowledge and understanding of the values of the Swedish school system in relation to basic democratic and human rights.

Based on the participants’ previous experiences, the course deals with didactic questions in relation to theories about learning processes, cognitive development and cultural diversity. Various forms of assessment and evaluation of learners are also studied.

After completing the course, participants should be able to work as, for example, teaching assistants in different school forms in Sweden.

The course is available at Malmö universitet (Malmö University) and Stockholms universitet (Stockholm University). The teaching period and form (campus or online) will differ between the universities, but the contents will be the same.

Stockholm University

In order to be admitted, the following requirements have to be met:

 • Documented teaching training or documented pedagogical post-secondary education of at least two years of full-time studies or,
 • Documented experience of teaching and instruction at schools and/or early childhood education and,
 • English skills on a level which makes it possible to actively participate in discussions related to teaching and instruction and are able to read and understand different kinds of texts related to this topic.

How to apply

Application is done via a form listed on each university’s website. It is important that the form filled in completely and correctly and that any documents applicants have (of previous education, for example) is send in with the application.

Download the application and fill out the form (you cannot fill out the form in a web browser). Remember to save it on your computer before you submit. Email the application and the requested documents to issapply@su.se.

Application to Introduction to the Swedish school system (pdf)

Application deadline 15 august 2024.

Questions about the application can be sent to issapply@su.se. Questions about course contents and teaching form and so on should be directed to the university in question. Contact information is listed on each website.

An email will be sent out from the university if you are admitted.

Costs

The course is free of charge. Books and other teaching materials will be provided by the university. Travel expenses and other equipment needed for studies, such as a computer, is not covered by the university.

Course period:

2 september - 4 november

Teaching form:

Distance

Pace of study:

Half-time

Syllabus

Contact information:

Agneta Holmberg

Att leda kollegialt lärande, läsåret 2024/25

Välkommen att söka till kursen, där du kommer att utveckla din förmåga att leda en grupp i kollegialt lärande med hjälp av Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial.

Utbildningen för läsåret 24/25 kommer att pågå under sju dagar från september 2024 till maj 2025. Två av träffarna är fysiska och de övriga fem är digitala. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla förmågan att leda kollegialt arbete med fokus på undervisning och systematiskt kvalitetsarbete.

Innehåll och upplägg

Utbildningen varvar teori med praktiska inslag. Varje tillfälle innefattar metahandledning i mindre grupper för att skapa fördjupat erfarenhetsutbyte inom det kollegiala lärandet. Exempel på innehåll är handlednings- och samtalsmodeller, ledarskap, möta motstånd i kollegialt lärande och att handleda i grupp.

Målgrupp

Utbildningen, som inte är poänggivande, vänder sig till dig som är legitimerad förskollärare, lärare, lärare i fritidshem, skolledare eller studiehandledare på modersmål – inom förskola, grundskola och motsvarande skolformer, gymnasieskola och motsvarande skolformer samt kommunal vuxenutbildning.

Anmälan

Information om kursen och anmälan finns på Skolverkets webbplats.

Leda kollegialt lärande (Skolverket)

Kontakt

Kristina Svensson, projektledare
kristina.svensson@mau.se

Att leda och utveckla elevhälsoarbetet – samverkan för en hälsofrämjande skola (7,5 hp) – Fortbildning för rektorer

Syfte

Kursens syfte är stärka rektorers kunskaper och kompetens att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Det teoretiska och verksamhetsnära innehållet riktas därför mot att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Kursen fokuserar rektors utmaningar i att leda elevhälsans arbete, framför allt hur rektor kan främja tvärvetenskaplig samverkan i den egna skolan och med omgivande aktörer i ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete; få elevhälsans hälsofrämjande arbete att hänga ihop med helheten; samt skapa förutsättningar för elevhälsan att arbeta tillsammans med lärare och övrig personal mot skolans gemensamma mål.

Innehåll

Med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet, ger kursen rektor redskap att analysera, planera och värdera lokalt förbättringsarbete med fokus på elevhälsans arbete.

Kursen behandlar, problematiserar och söker lösningar på rektors uppdrag att utveckla och stödja lärares lärande och ledarskap, i syfte att främja samverkan för barns och elevers utveckling och lärande. Utbildningen ger rektor verktyg i att tydliggöra roller, arbeta med normer, värderingar och kultur i ett distribuerat ledarskap i syfte att skapa samsyn och utifrån olika kompetenser gemensamt arbeta för elevens bästa.

Kursen innehåller även moment relaterade till den lagstiftning som styr elevhälsan och vad denna lagstiftning innebär för det vardagliga elevhälsoarbetet.

Målgrupp och behörighet

Följande krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

 • fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektors-programmet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning
 • arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan delta i fortbildningen i mån av plats, förutsatt att de uppfyller kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion. 

Kurstillfällen

Utbildningen består av åtta utbildningsdagar, varav fyra genomförs på plats vid Malmö universitet (2 x 2 heldagar) och övriga träffar genomförs på distans via Zoom.

Träff 1: 12–13 september på Malmö universitet

Träff 2: 8 november, digitalt utbildningstillfälle

Träff 3: 16 januari, digitalt utbildningstillfälle

Träff 4: 7 mars, digitalt utbildningstillfälle

Träff 5: 10 april, digitalt utbildningstillfälle

Träff 6: 7–8 maj på Malmö universitet

Kursplan

Kostnad

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens kurslitteratur samt eventuellt för logi/frukost i samband med de kurstillfällen som genomförs på plats i Malmö.

Anmälan

Anmälan till kursen görs via Skolverket. Observera att det är huvudmannen som anmäler rektorn till utbildningen. Anmälan görs via ett formulär och man loggar in med BankID.

Anmälan på Skolverkets webbplats

Kursansvarig

Magnus Erlandsson

Projektledare

Kristina Svensson

Studieadministratör

Maria Åström

Måldokument fortbildning för rektorer

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (anna-lena.mansson@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Att undervisa i ämnet Makt, normer och kön i gymnasieskolan

Centrum för samverkan och samordning (CeSam) på Malmö universitet erbjuder två nya kurser som kompetensutveckling för det nya gymnasieämnet Makt, normer och kön som kan användas för meritering i det kommande nationella professionsprogrammet för lärare.

Att undervisa i ämnet makt, normer och kön i gymnasieskolan, fortsättning, 7,5 hp

Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Syfte och innehåll

Att undervisa i ämnet makt, normer och kön i gymnasieskolan, fortsättning, 7,5 hp

Kursen syftar till att deltagarna fördjupar sina utvecklar sina kunskaper om genusvetenskapliga teorier och begrepp samt intersektionalitet. Kursen ska även ta upp hur samtida föreställningar om makt, normer och kön förhåller sig till dessa teoribildningar. I kursen ska deltagarna ges möjlighet att studera ämnesplanen i makt, normer och kön och reflektera över hur undervisning i ämnet kan gestaltas.

Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar sin förmåga att undervisa om genusvetenskapliga perspektiv och intersektionalitet. Vidare syftar kursen till att deltagarna utvecklar strategier för att föra och hantera samtal om det innehåll som gymnasieämnet makt, normer och kön behandlar.

Målgrupp

Kurserna riktar sig till lärare på gymnasial nivå som är behöriga i minst ett gymnasialt ämne.

Kostnad

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Datum

Meddelas inom kort

Anmälan

Anmälan Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, fortsättning 7,5 hp

Anmälan Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, didaktiska perspektiv 7,5 hp

Förkunskapskravskrav för fortsättningskursen:

Kursen riktar sig till lärare på gymnasial nivå som är behöriga i minst ett gymnasialt ämne och har Lärarfortbildning Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, bas I, bas II (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Antagningskrav för didaktisk inriktning

Kursen riktar sig till lärare på gymnasial nivå som är behöriga i minst ett gymnasialt ämne med förkunskaper:

Lärarfortbildning Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, bas I, bas II samt fortsättning (22,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (Lars.Jennfors@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta gärna projektledare Lars Jennfors

Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk vt 24 + ht 24

Syfte med kursen

Att stärka studie- och yrkesvägledare och lärares kunskap om karriärvägledning med elever som läser sfi och svenska som andraspråk. Kursen ska ge inspiration till att bedriva ett utvecklingsarbete gällande karriärvägledande aktiviteter i verksamheten samt ge metoder och verktyg för att arbeta systematiskt med karriärvägledning.

Innehåll

Alla vuxna har en karriär framför sig och även bakom sig. Utmaningen för vuxna som är nya i Sverige är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärövergångar samt karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar, som tar utgångspunkt i teoribildning och forskning, med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Kurstider: 22/10 kl 13.00-16.00, 23/10 kl 09.00-12.00 och 14/11 kl 09.00-12.00 eller 13.00-16.00
(Uppföljning). Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar antingen för- eller eftermiddag. 

Kursen ges digitalt med undervisning i realtid.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare och lärare inom komvux.

Anmälan öppnar efter sommaren.

Projektledare Lars Jennfors

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Är du lärare och är intresserad av kompetensutveckling i svenska som andraspråk tillsammans med dina kollegor?

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kursen ger dig en introduktion till svenska som andraspråk och stärker din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får också verktyg så att du kan utveckla din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Anordna kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk 7,5 hp lokalt hos er eller i samverkan med flera skolor. Skolverket bekostar utbildningen. Utbildare från Malmö universitet genomför utbildningen och innehållet i kursen är fastslaget genom en kursplan men lärosätet anpassar studierna till de lokala behoven.

Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några utbildningsträffar lokalt på din skola.

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men kursdeltagare måste vara anställda som lärare.

Kursen ger deltagaren en möjlighet att utveckla sin undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne.  Innehållet i kursen bygger på ett praxisnära upplägg. Kursdeltagarnas samlade erfarenheter och kunskapskapital betraktas som en viktig resurs.

Undervisningen vid campusdagarna sker i form av föreläsningar, diskussioner och övningar.  Mellan varje kursträff genomförs en uppgift som är kopplad till kursens innehåll och till verksamheten på skolan. I kursen behandlas ämnesinnehållet i ett funktionellt sammanhang och integreras med ämnesdidaktik.  

Kontakta Eva-Britt Elfman

Kursplan åk 1-6

Kursplan åk 7-9

Läs mer om stadsbidrag

Studera med 80 procent av lönen – statsbidrag (Skolverkets webbplats)

Fritidshemmets roll och uppdrag, 7,5 hp

Vill ni utveckla kvaliteten inom fritidshemmet? Genom att anordna kursen finns det möjlighet att öka kompetensen för all personal som är verksam inom fritidshemmet. Utbildningen kan förläggas lokalt på din skola och i samverkan med flera skolor eller huvudmän. Det är också möjligt att genomföra utbildningen i universitetslokaler eller om ni önskar digitalt genomförande, är det också möjligt.

Kursen behandlar den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag och roll genom arbete med styrdokumenten samt några centrala teoretiska lärandeperspektiv. Deltagarna får också möjlighet till kunskaper inom det systematiskt kvalitetsarbete och dess process kopplat till den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag. Särskilt beaktas fritidshemmets stödstrukturer så som miljöns betydelse för varje elevs lärande och utveckling samt pedagogens syn och tolkning av lärande i den fritidshemspedagogiska verksamheten 

Kontakta Centrum för samverkan och samordning för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggas till två terminer.

Kursplan

Kontakta Eva-Britt Elfman, projektansvarig

FobasNT24 – Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Välkommen till FobasNT24 – Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Träffa lärare och forskare som vill utveckla undervisning i naturvetenskapsämnena och teknik, från förskola till gymnasium. Diskutera hur forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik kan användas i undervisning. Utbyt idéer, kunskap och erfarenheter med kollegor.

Arrangör: NATDID, Malmö universitet och Skolforskningsinstitutet

Tid: 6/11-24

Plats: Malmö universitet

Information och anmälan: www.fobasnt.se

Handledarutbildning inom Utveckla språk och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet, läsåret 24/25

Information om innehållet – Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet:

Skolverkets webbplats

Välkommen att söka till handledarutbildning inom Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklass och lågstadiet! För dig som deltar med statsbidrag erbjuds en åtta dagars utbildning i att leda kollegialt lärande.

Utbildningen för läsår 24/25 kommer att pågå under åtta dagar från september 2024 till maj 2025 fördelat på fem kurstillfällen (1–2 dagar). Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Kort om utbildningen och dess mål

Målet med utbildningen är att handledaren utvecklar sin förmåga att verka som handledare. Handledarutbildningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla såväl kunskaper väsentliga för förmågan att leda kollegialt lärande inom språk-, läs-, skrivutveckling och/eller matematikutveckling, med fokus på undervisningen, som kunskaper om kompetensutvecklingsmodellen och didaktiskt innehåll, med koppling till innehållet i modulerna.

Lärportalen (Skolverkets webbplats)

Målgrupp

Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de legitimerade lärare och förskollärare som huvudmannen utsett och som erhåller statsbidrag av Skolverket för att verka som handledare under läsåret 2024/2025

Förordning om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling (pdf)

Ansökan och anmälan

Ansökan och antagning till utbildningen sker i samband med att huvudmännen ansöker om statsbidrag under perioden 15 mars till 2 april 2024. Läs mer om statsbidrag på Skolverkets webbplats.

Ansökan och anmälan (Skolverkets webbplats)

Omfattning

Utbildningen för Läslyftet i förskolan pågår från september 2024 till maj 2025. Handledarna och deras rektorer bjuds in till att delta vid en av de inledande konferensernaDatum och orter: 28 augusti 2024 i Göteborg och den 30 augusti 2024 i Stockholm

Handledarutbildningen består av totalt åtta heldagar fördelade på fem tillfällen. Sex av dagarna genomförs på distans (digitalt verktyg – Zoom) och två dagar hålls på plats på universitet i Malmö. Mellan tillfällena kan det förekomma att du ska göra uppgifter i begränsad omfattning, exempelvis inläsning och enklare dokumentation. Utbildningen genomförs parallellt med att du handleder kollegialt lärande i Läslyftet.

Kontakt

Som rektor eller representant för huvudmannen är du välkommen att kontakta Lars Jennfors som är projektledare på Centrum för samverkan och samordning.

Kontakta Lars Jennfors

Handledarutbildning inom kompetensutvecklingsinsatsen Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan läsåret 24/25

Information om innehållet – Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan:

Skolverkets webbplats

Välkommen att söka till handledarutbildning inom Utveckla språk- och matematikundervisningen! För dig som deltar med statsbidrag erbjuds en åtta dagars utbildning i att leda kollegialt lärande.

Utbildningen för läsår 2024/2025 kommer att pågå från september 2024 till maj 2025 fördelat på fem kurstillfällen (1–2 dagar). Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Kort om utbildningen och dess mål

Målet med utbildningen är att handledaren utvecklar sin förmåga att verka som handledare. Handledarutbildningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla såväl kunskaper väsentliga för förmågan att leda kollegialt lärande inom språk-, läs-, skrivutveckling och/eller matematikutveckling, med fokus på undervisningen, som kunskaper om kompetensutvecklingsmodellen och didaktiskt innehåll, med koppling till innehållet i modulerna.

Lärportalen (Skolverkets webbplats)

Målgrupp

Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de legitimerade förskollärare som huvudmannen utsett och som erhåller statsbidrag av Skolverket för att verka som handledare under läsåret 2024/2025.

Förordning om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling (pdf)

Anmälan

Sök statsbidrag för förskoleklassen den 15 januari–15 februari 2024. Ansökan och antagning till utbildningen sker i samband med att huvudmännen ansöker om statsbidrag. Läs mer om statsbidrag på Skolverkets webbplats.

Statsbidrag för Läslyftet 2024/25 (Skolverkets webbplats)

Omfattning

Utbildningen för Läslyftet i förskolan pågår från september 2024 till maj 2025. Handledarna och deras rektorer bjuds in till att delta vid en av de inledande konferenserna. Datum och orter: den 28 augusti 2024 i Göteborg och den 30 augusti 2024 i Stockholm

Handledarutbildningen består av totalt åtta heldagar fördelade på fem tillfällen. Sex av dagarna genomförs på distans (digitalt verktyg – Zoom) och två dagar hålls på plats på universitet i Malmö. Mellan tillfällena kan det förekomma att du ska göra uppgifter i begränsad omfattning, exempelvis inläsning och enklare dokumentation. Utbildningen genomförs parallellt med att du handleder kollegialt lärande i Läslyftet.

Kontakt

Som rektor eller representant för huvudmannen är du välkommen att kontakta Lars Jennfors som är projektledare på Centrum för samverkan och samordning (CeSam) Malmö universitet.

Kontakta Lars Jennfors

Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter

Syfte

Syftet med fortbildningen är att med utgångspunkt i Skolverkets stödmaterial ge rektorer och elevhälsopersonal såväl sakkunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck som kunskaper om hur ett systematiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck kan utformas och genomföras på den egna skolan. Fortbildningen innehåller även processtöd och handledning, med syfte att underlätta en implementering av det systematiska kvalitetsarbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll och upplägg

Kursens innehåll behandlas tematiskt under kursen och utgår från Skolverkets stödmaterial. Träffarna består av föreläsningar och diskussioner. Mellan kurstillfällena träffar deltagarna processhandledarna för att få stöd med arbetet i den egna verksamheten.

Översiktligt innehåll för de fem träffarna:

 1. Grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive om pojkar och män i hedersförtryck, samt hbtqi-perspektiv. Introduktion av Skolverkets stödmaterial.
 2. Prevention och en förståelse för hur skolans rättighetsfrämjande arbete och undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer hör ihop med det förebyggande arbetet mot hedersförtryck.
 3. Insatser och den egna och verksamhetens förmåga att upptäcka och agera vid utsatthet.
 4. Stigmatisering och förståelse för risker i samband med arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel risk för diskriminering, stigmatisering, kulturalisering och andrafiering med fokus på rasismer (i synnerhet islamofobi och afrofobi).
 5. Organisation och kunskaper om hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan organiseras, ledas och genomföras som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Målgrupp och behörighet

Kursen riktar sig till verksamma rektorer och personer med uppdrag i skolans elevhälsoteam.

Kurstillfällen

Kursen består av fem digitala träffar à tre timmar och innehåller föreläsningar och diskussioner.

Datum för träffarna: 24/10, 14/11, 5/12, 15/1 och 6/2 kl 09.00-12.00 (samtliga träffar)

Processtöd i form av handledning genomförs mellan kurstillfällena.

Kostnad

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Anmäl dig till kursen här (länk)

Sista anmälningsdagen är 30/9.

Kursansvarig

Kontakta Magnus Erlandsson

Projektledare

Kontakta Kristina Svensson

Studieadministratör

Kontakta Maria Åström

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektledare. Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kommunförlagda förskolekurser

Under 2024 finns flera möjligheten att lära tillsammans med kollegor och öka kompetensen inom viktiga områden i förskolan.

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan. Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5 hp.

Kurserna som är kostnadsfria består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda är välkomna att kontakta universitetet genom projektledare nedan. I samråd kommer vi överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.

Det finns sju kurser som riktar sig till personal inom olika områden. De tre kurserna som är aktuella för 2024 är:

 • Matematikdidaktik i förskolan (ny kurs)
 • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan.
 • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

För mer information, se Skolverkets webbplats.

Förskolekurser i kommunen (Skolverkets webbplats)

Kontaktperson på Malmö universitet

Kontakta Lars Jennfors

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass (matematik och svenska), 15 hp

Centrum för samverkan och samordning erbjuder höstterminen 2024–vårterminen 2025 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Kurserna är öppen för sen anmälan. 

 • Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp
 • Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Anmäl dig på Antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande

Utbildning för förskollärare i förskoleklass (Skolverkets webbplats)

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Kursplaner

Kursplan: Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kursplan: Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig här.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över vår- och höstterminen 2024. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Matematikinlärning

ht 24: 16/9, 14/10 och 2/12

vt 25: 20/1, 4/3, 7/4 och 12/5

Läs- och skrivinlärning

ht 24: 10/9, 29/10, 10/12 och 15/1

vt 25: 25/2, 8/4 och 20/5

Statsbidrag

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

 Läs mer om utredningen En tioårig grundskola

Validering för tillgodoräknande

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start ht 24 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp).

Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs samt att du har registrerat dig i kursen. 

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Har du övriga frågor om kurserna?

Kontakta projektledare Lars Jennfors

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod läsåret 2024/25, 7,5 hp

Centrum för samverkan och samordning(CeSam) på Malmö universitet erbjuder kursen Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod som ingår i det kommande nationella professionsprogrammet för lärare och förskollärare.

Syfte och innehåll

Syftet är att genom en statlig mentorsutbildning ge erfarna lärare och förskollärare kompetens att utföra sitt mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare. Mentorsutbildningen ska även ge stöd till mentorer så att de kan uppfylla de krav som ställs i enlighet med styrdokumenten kring lärares introduktionsår.

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper i olika handlednings- och samtalsmodeller och hur de kan användas i handledning för att kunna utföra mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare.

Kursen behandlar och problematiserar olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling som en mentor kan stöta på i handledning med en nyexaminerad lärarkollega. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras för att stödja nyutbildade lärares professionsutveckling.

Målgrupp

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor. Utbildningen riktar sig till dig som legitimerade och erfarna förskollärare och lärare som ska verka som mentorer för nyutexaminerade kollegor under deras introduktionsperiod i; förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller fritidshem.

Studietakt och undervisningsform

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och går på åttondelsfart. Kurserna ges under fyra utbildningstillfällen (eftermiddagar) förlagda över höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Utbildningen ges på distans som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform. Datum meddelas inom kort.

Kostnad

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Datum för kursträffar

HT24
23/9, 19/11
VT24
26/2, 22/5

Ansökan

Anmälan till utbildningsstart ht-24 öppnar den 9 april 2024 och görs på Skolverkets webbplats.

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod - Skolverkets webbplats

Kontaktperson

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (Lars.Jennfors@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Har ni behov av att arbeta med Läsfrämjande åtgärder i er verksamhet?

Litteraturundervisningen, läsande och lärande inom svenska som andraspråk är ett aktuellt område för många lärare och i Lgr-22 är målen om läsning av skönlitteratur vara alltmer lika svenskämnets. Det aktualiserar frågor om hur vi kan göra eleverna engagerade i läsning och hur undervisningen kan fånga och bearbeta läsning i klassrumsarbetet? Hur kan skönlitteratur användas så att en språk- och kunskapsutveckling främjas?

Innehållet i läsfrämjande åtgärder vänder sig framför allt till lärare inom ämnet svenska som andraspråk verksamma på högstadiet, gymnasiet inklusive språkintroduktion samt kommunal vuxenutbildning. Även undervisande lärare i ämnet svenska.

Om kursen

I kursen behandlas både konkreta undervisningsexempel i arbete med skönlitteratur i heterogena klassrum och resonerar kring teoretiska perspektiv på läsande och lärande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lärarens viktiga roll i valet av texter, arbetsformer och i relationen till eleverna. Målet är att skapa en trygg arena som ger utrymme för en mångfald av engagerade röster och kritisk reflektion.

Kontakta Centrum för samverkan för mer information om hur vi skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till två terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Kursbeskrivning

Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning

Syfte

Syftet med uppdraget är att via fortbildning stärka studie- och yrkesvägledare och lärares kunskap och medvetenhet om normer i karriärfrågor och inför val av gymnasieprogram, studier, yrke och framtid. Den ska stimulera deltagarna till att utveckla en mer normmedveten vägledning och undervisning för att kunna bidra till fler jämställda studie- och yrkesval.

Innehåll

Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Med avstamp i såväl styrdokument som Agenda 2030 varvar kursen inslag av föreläsningar med diskussioner och verksamhetsnära övningar. I kursen diskuteras och problematiseras hur vi genom att utveckla kunskaper och förståelse för egna värderingar påverkar elevernas tankar om framtiden och vad de tänker är ”det goda livet”. De metodiska delarna i kursen syftar till att inspirera och ge redskap att kunna arbeta vidare i den egna verksamheten med elevers föreställningar om utbildningar och yrken och hur dessa kan utmanas.

Kurstider: 16 september kl 13.00-16.00, 17/9 kl 09.00-12.00 och 10/10 kl 09.00-12.00 eller 11/10 09.00-12.00
(Uppföljning). Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar vid ett av tillfällena.

Kursen ges digitalt med undervisning i realtid.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare och lärare i grund- och gymnasieskolan, inklusive introduktionsprogrammen.

Anmälan öppnar efter sommaren. 

Projektledare Lars Jennfors

Seminarieserie om AI i skolan

Hur påverkar AI oss människor och samhället ur ett demokratiskt, etiskt och socialt perspektiv?

Vad säger lagar och andra bestämmelser om användningen av AI?

Hur kan jag använda AI i min undervisning?

Dessa och andra frågor om AI kan du få besvarade under seminarieserien som anordnas i höst av Malmö universitet.

Syfte och innehåll

Syftet med seminarieserien är att deltagarna utvecklar sin förmåga att reflektera över användningen av artificiell intelligens både vad det gäller hur AI fungerar och hur AI kan påverka både samhället i stort och individen.

Innehåll för de fyra digitala träffarna

 • Hur fungerar AI?
 • Etik, risker och möjligheter
 • Praktik i skolan
 • Lokala policydokument

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskola.

Utbildningens omfattning

Seminarieserien består av fyra tillfällen som genomförs på distans via Zoom.

Utbildningstillfällen

 1. 42 on 16/10 16.00-18.30
 2. 45 to 7/11 16.00-18.30
 3. 47 on 29/11 16.00-18.30
 4. 49 to 5/12 16.00-18.30

Kostnad: 2300 kr per deltagare.

Anmälan: Måste vara godkänd av huvudman. Deltagande förutsätter tillgång till ett Google-konto.

Anmäl dig till kursen här

Vid för få anmälningar kan seminarieserien eventuellt ställas in.

Kontakt

Kristina Svensson

Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare, 15 hp

Anordna kursen lokalt hos er på din skola eller i samverkan med flera skolor hos huvudmannen. Innehållet behandlar både teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande.

Kontakta Centrum för samverkan och samordning för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till fyra terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Utbildningstillfällena består av föreläsningar samt grupphandledning. Deltagarna arbetar med modeller och teorier för systematiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar hela kursen och ni planerar och genomför praktiknära utvecklingsarbete i er egen verksamhet.

Kursplan

Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman

Utveckla förskolan – Gör plats för rörelse!

17 oktober 2024, Orkanen, Malmö universitet

Välkomna till den årliga konferensen Utveckla förskolan, denna gång med temat rörelse!

Under konferensen får du ta del av föreläsningar om aktuell forskning från flera olika kunskapsfält. Du får även ta del av seminarier med praktiknära exempel från Naturskolan i Lund och förskolor i Malmö, Skurup och Trelleborg, där yrkesverksamma berättar om hur de arbetar för att stimulera rörelse i förskolans vardag. I programmet för dagen ingår givetvis även enkla och uppiggande rörelsepauser.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola – Skånes kommuner.

Se programmet (PDF) 

Anmäl dig till eventet

Föreläsare:

Jan-Eric Ekberg Perspektiv på rörelse i förskolan

Jan-Eric är doktor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och forskar bland annat kring undervisning i rörelse i förskolan och hur rörelse behandlas i policy-dokument för förskola och förskollärarutbildning i olika länder.

Maria Howding – Utemiljön som plats för lek, lärande och rörelse i förskolan

Om att ta utgångspunkt i ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt och använda utemiljön som plats för lek, lärande och rörelse i förskolan. Maria är förskollärare samt adjunkt och doktorand vid Institutionen för Idrottsvetenskap på Malmö universitet.

Mikael Derakhti – Att främja rörelse, lek och utforskande genom berikande miljöer i förskolan

Mikael är doktorand i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor som syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor.

Lisa Hellström – Hälsans plats i förskola och skola

Lisa är fil dr i folkhälsovetenskap, docent i utbildningsvetenskap, universitetslektor och forskningsledare vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet.

Henriette Stahle – Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa – tips, inspiration och konkreta verktyg för att nå dit

Henriette är områdesansvarig för förskola inom Generation Pep, en icke vinstdriven organisation som arbetar för att alla barn och unga ska vilja och få möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Bra att veta

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola – Skånes kommuner.

I konferensavgiften på 600 kr ingår även vegetarisk lunch samt fika!

För mer information, kontakta ansvarig projektledare Lars Jennfors

Kontakta Lars Jennfors

Workshops med dynamiska matematikprogram i undervisningen (GeoGebra) ht 24

Välkommen att utveckla dina kunskaper inom matematikdidaktik, vid användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogram.

Som kursdeltagare erbjuds du att utveckla sina kunskaper och färdigheter i användning av dynamiska matematikprogram i undervisningen utifrån lärandemålen i modulerna "Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9" och "Dynamiska matematikprogram i undervisningen, gymnasiet".

Utbildningen ges på plats på Malmö universitet

På uppdrag av Skolverket erbjuder Malmö universitet en workshopserie. Serien omfattar sex träffar på Malmö universitet om 2–3 timmar förlagda till sen eftermiddag. Utbildningen är kostnadsfri.

Lärandemål

Deltagarna introduceras i grunderna i GeoGebra. Deltagarna får även reflektera över det egna behovet av stöd i användande av digitala verktyg i matematikundervisning. Detta innefattar både praktiskt och didaktiskt stöd vid användning av GeoGebra i matematikundervisningen.

Innehåll, arbetsformer och genomförande

Workshopserien består av introduktion, genomgångar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och utvärdering. Lärosätet utgår från moduler som kursdeltagarna parallellt med workshopserien genomför på Lärportalen (Skolverket): 

 • Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9, eller
 • Dynamiska matematikprogram i undervisningen, gymnasiet

Workshopserierna ger lärare hjälp och stöd vid genomförande av modulen samt till kollegialt lärande vid användning av digitala verktyg i matematikundervisningen.

Lärportalen (Skolverket)

Anmälan

Anmäl dig (formulär)

Målgrupp

Workshopserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och/eller i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Förkunskaper

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Inga förkunskaper krävs.

Datum för utbildningstillfällen hösten 2024

 • 3 september kl. 15–18
 • 17 september kl. 15–17
 • 2 oktober kl. 15–17.30
 • 22 oktober kl. 15–17.30
 • 13 november kl. 15–17.30
 • 4 december kl. 15–17.30

Omfattning och studietakt

Den totala omfattningen i tid för att följa en modul och delta i workshoparna beräknas till beräknas till 23–27 timmar för deltagarna (varav workshops 15 timmar).

Kontakt

Kristina Svensson, projektledare
kristina.svensson@mau.se

Fristående kurser för läraryrket

Inom Malmö universitets ordinarie kursutbud finns flera utbildningar som kan vara intressanta och är sökbara för dig som är yrkesverksam inom förskola och skola.

Totalt antal träffar: 16

Övriga utbildningar

Här hittar du fler exempel på utbildningar vi erbjuder och ytterligare information om hur vi kan bidra till er kompetens- och verksamhetsutveckling:

Kompetens- och verksamhetsutveckling Malmö universitet

Att leda det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med trygghet och studiero utifrån gällande lagstiftning

Workshopserie för skolledare

Målgrupp

Rektorer, bitr. rektorer i skola och förskola

Utbildningens syfte, innehåll och upplägg

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna utbildning inom området kränkande behandling och diskriminering utifrån gällande lagstiftning samt handledning och processtöd i att med hjälp av vetenskapliga metoder undersöka den egna verksamheten, analysera underlaget och använda detta för att utveckla arbetet med såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser. Målet är att deltagarna har påbörjat arbetet med att (vidare)utveckla en plan för kränkande behandling och diskriminering och sin dokumentation av aktiva åtgärder.

Utbildningsupplägget bygger på ett gemensamt undersökande arbetssätt som utmanar tänkande och praktik. Deltagarna ombeds mellan varje utbildningsträff att genomföra en praktiknära uppgift, läsa någon vetenskaplig text eller ta del av en inspelad föreläsning som de sedan tillsammans reflekterar över eller analyserar vid nästkommande träff.

Utbildningens omfattning

Utbildningen genomförs på distans via Zoom som tre halvdagstillfällen med föreläsningar/workshops och ett handledningstillfälle/processtöd à 1-1,5 timme i mindre grupp under HT 2022.

Utbildningstillfällen (preliminära datum):

Onsdag 14/9 kl. 13.00-16.30
Tisdag 11/10 kl. 13.00-16.30
Handledningstillfälle v. 44-45
Måndag 5/12 kl. 13.00-16.30

Kursintyg

Deltagare erhåller kursintyg efter fullgjord utbildning.

Kostnad: 

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Anmälan är nu stängd.

Kursledare: Christina Johnsson

Projektledare: Anna-Lena Månsson

Introduktion till karriärlärande

Kursen ges digitalt med lärarledd undervisning i realtid. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.

Digital kurs med undervisning i realtid
11 okt 13-16 och 12 okt 9-12. Uppföljningstillfälle i halvgrupp 14 nov 13-16 och 15 nov 9-12. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:

Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

Kurser och utbildningar (Skolverket.se) 

Projektledare: Kristin Andersson

An Introduction to the Swedish School System – for Ukrainian Refugees with Experience of Teaching and Instruction

University

Malmö University

Name of the course

An Introduction to the Swedish School System

Target group

New arrivals from Ukraine covered by the EU Mass Refugee Directive with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education.

Course period

July 18 – August 11, 2022

Cost and Travel expenses

Cost?                                  
Free of charge for participants.

Travel expenses?               
Refugees from Ukraine travel for free with Skånetrafiken (regional public transport).  

Scope of the course

See schedule below, 16 three-hour seminars; 13 seminars will take place on campus at Malmö University, and 3 seminars will be digital.

Schedule

Course objectives and content

On behalf of the National Agency for Education in Sweden, Malmö University offers a summer course for Ukrainian refugees with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education in Ukraine.

The aim of the course is to provide the participants with basic knowledge about the organization of Swedish schools and early childhood education, and about the relationship between teachers and students/children in Sweden in a historical and contemporary perspective. Furthermore, the course aims to help the participants gain knowledge and understanding of the values of the Swedish school system in relation to basic democratic and human rights.

Based on the participants’ previous experience, the course deals with didactic questions in relation to theories about learning processes, cognitive development and cultural diversity. Various forms of assessment and evaluation of learners are also studied.

After completing the course, participants should be able to work as, for example, teaching assistants in different school forms in Sweden.

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Course certificate

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Application/Course registration

The course is now fully subscribed and you will not be offered a training place. 

Maximum number of participants, 40.

Kind regards

Agneta Holmberg, project manager

agneta.holmberg@mau.se

Course administrator:

monica.lotfinia@mau.se

Kontakta oss

cesam@mau.se