Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. Du kan alltid kontakta oss om du vill diskutera ett upplägg eller har tankar eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Centrum för samverkan och samordning

Utbildningar – öppna för anmälan 

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp (matematik och svenska) vårterminen 2024 - höstterminen 2024

CeSam (Centrum för samverkan och samordning på Malmö universitet erbjuder vårterminen 2024 – höstterminen 2024 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Anmälan öppnar 15 september 2023

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Kursplaner:

Mau · Education Directory - RC416U - Syllabus spring 2024

Mau · Education Directory - RC415U - Syllabus spring 2024

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig här.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över vårterminen 2024 och höstterminen 2024. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)
VT 2024: 30/1, 12/3, 16/4, 21/5
HT 2024: 3/9, 15/10, 26/11

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)
VT 2024: 19/1, 5/3, 12/4 och 17/5
HT 2024: Meddelas inom kort

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering för tillgodoräknande

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start vt 24 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp)

Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs samt att du har registrerat dig i kursen. 

 Lärarlyftet vid Malmö universitet | Malmö universitet (mau.se)

Har du övriga frågor om kurserna?

Kontakta projektledare Lars Jennfors

Utveckla förskolan - Gör plats för musiken! - 17 oktober, 2023

Utveckla förskolan - Gör plats för musiken!

17 oktober, 2023

Den årliga konferensen Utveckla förskolan har denna gång temat musik. Det blir en fullspäckad dag bestående av föreläsningar med aktuell forskning samt seminarier med praktiknära exempel från kommuner i Skåne. Livs levande musik utlovas också!

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola - Skånes kommuner.

Program

Föreläsare:

Mona Persson Aronsson:

Ge plats för olika sätt att musicera i förskolan. Om att utveckla och bejaka röstliga och ljudliga idéer för att finna nya former för musicerande i förskolan tillsammans med barnen i det musikaliska lekandet.

Mona Persson Aronsson är doktor i musikpedagogik och universitetsadjunkt i musik vid Karlstads universitet. Mona disputerade våren 2022 med avhandlingen Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation.

Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Ylva Holmberg:

Musiken i litteraturen. Beskrivningar av musik, pedagoger och musikundervisning i förskollärarutbildningars musiklitteratur.

Marie-Helene Zimmerman Nilsson fil.dr. i musikpedagogik, docent i pedagogik, Högskolan Väst och Ylva Holmberg, lektor i pedagogik, Malmö universitet presenterar en nyskriven vetenskaplig artikel.

Seminarier:

Efter lunch får du ta del av olika praktiknära exempel från förskolor i Malmö, Hässleholm, Kävlinge och Helsingborg. Förskollärare, barnskötare och rektorer berättar om hur de arbetar för att ge musiken svängrum – organisatoriskt, i samspel med matematiken, med hjälp av digitala verktyg och i sagornas värld.

Dagen avslutas tillsammans med Unga Musik i Syd: ”Loopa, jazza och sjung tillsammans - en allsångskonsert med Dan, Mimi och Elinor! ”

Anmäl dig här, sista anmälningsdag är den 29 september

Anmälningsavgift 550 kr exkl. moms.

När: Tisdagen den 17 oktober 2023

Tid: 09.00-16.30

Var: Malmö universitet, Orkanen.

Projektledare Lars Jennfors

Att vägleda nyanlända vuxna ht-23

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända och utrikes födda inom vuxenutbildning. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att delta tillsammans med lärare och vägledare.

Kurs I

Datum och tid för utbildningen: 12/9 kl 13-16 samt 13/9 kl 9-12. Uppföljningstillfälle 4/10. Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar antingen för- eller eftermiddag.
Kurs II
Datum och tid för utbildningen: 14/11 kl 13-16 och 15/11 kl 9-12. Uppföljningstillfälle 6/12.
Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar antingen för- eller eftermiddag.
Kurserna ges digitalt med undervisning i realtid.

Innehåll

Alla vuxna har en karriär framför sig och även bakom sig. Utmaningen för vuxna som är nya i Sverige är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärövergångar samt karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar, som tar utgångspunkt i teoribildning och forskning, med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Inspiration hur jag själv kan arbeta med vägledning av våra elever, nya tankar!
Värdefulla diskussioner med olika yrkesgrupper inom området vägledning av nyanlända.
Karriärlärande och att vända på perspektivet och börja med att
”titta utåt”

Länk till Skolverket och anmälan

Projektledare Kristin Andersson

Att leda och utveckla elevhälsoarbetet – samverkan för en hälsofrämjande skola (7,5 hp) – Fortbildning för rektorer

Syfte

Kursens syfte är stärka rektorers kunskaper och kompetens att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Det teoretiska och verksamhetsnära innehållet riktas därför mot att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Kursen fokuserar rektors utmaningar i att leda elevhälsans arbete, framför allt hur rektor kan främja tvärvetenskaplig samverkan i den egna skolan och med omgivande aktörer i ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete; få elevhälsans hälsofrämjande arbete att hänga ihop med helheten; samt skapa förutsättningar för elevhälsan att arbeta tillsammans med lärare och övrig personal mot skolans gemensamma mål.

Innehåll

Med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet, ger kursen rektor redskap att analysera, planera och värdera lokalt förbättringsarbete med fokus på elevhälsans arbete.

Kursen behandlar, problematiserar och söker lösningar på rektors uppdrag att utveckla och stödja lärares lärande och ledarskap, i syfte att främja samverkan för barns och elevers utveckling och lärande. Utbildningen ger rektor verktyg i att tydliggöra roller, arbeta med normer, värderingar och kultur i ett distribuerat ledarskap i syfte att skapa samsyn och utifrån olika kompetenser gemensamt arbeta för elevens bästa.

Kursen innehåller även moment relaterade till den lagstiftning som styr elevhälsan och vad denna lagstiftning innebär för det vardagliga elevhälsoarbetet.

Målgrupp och behörighet

Följande krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

 • fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektors-programmet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning
 • arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan delta i fortbildningen i mån av plats, förutsatt att de uppfyller kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion. 

Kurstillfällen

Utbildningen består av åtta utbildningsdagar, varav fyra genomförs på plats vid Malmö universitet (2 x 2 heldagar) och övriga träffar genomförs på distans via Zoom.

Träff 1: 12–13 september på Malmö universitet

Träff 2: 10 november, digitalt utbildningstillfälle

Träff 3: 16 januari, digitalt utbildningstillfälle

Träff 4: 7 mars, digitalt utbildningstillfälle

Träff 5: 19 april, digitalt utbildningstillfälle

Träff 6: 7–8 maj på Malmö universitet

Kursplan

Kostnad

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens kurslitteratur samt eventuellt för logi/frukost i samband med de kurstillfällen som genomförs på plats i Malmö.

Anmälan

Anmälan till kursen görs via Skolverket. Observera att det är huvudmannen som anmäler rektorn till utbildningen. Anmälan görs via ett formulär och man loggar in med BankID.

Anmälan på Skolverkets webbplats

Kursansvarig

Magnus Erlandsson

Projektledare

Anna-Lena Månsson

Studieadministratör

Anita Svensson

Måldokument fortbildning för rektorer

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (anna-lena.mansson@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

An introduction to the Swedish school and education system for educators from other countries 7,5 ECTS

On behalf of the National Agency for Education in Sweden (Skolverket), 4 universities offer this course for Ukrainian refugees with a teacher’s education, or experience of teaching and instruction at schools and early childhood education in Ukraine.

The aim of the course is to provide the participants with basic knowledge of the organization of Swedish schools and early childhood education, and about the relationship between teachers and students/children in Sweden in a historical and contemporary perspective. Furthermore, the course aims to help the participants gain knowledge and understanding of the values of the Swedish school system in relation to basic democratic and human rights.

Based on the participants’ previous experiences, the course deals with didactic questions in relation to theories about learning processes, cognitive development and cultural diversity. Various forms of assessment and evaluation of learners are also studied.

After completing the course, participants should be able to work as, for example, teaching assistants in different school forms in Sweden.

The course is available at Göteborgs universitet (University of Gothenburg), Högskolan Dalarna (Dalarna University College), Malmö universitet (Malmö University) and Stockholms universitet (Stockholm University). The teaching period and form (campus or online) will differ between the universities, but the contents will be the same.

 University of Gothenburg

Dalarna University College

Stockholm University

In order to be admitted, the following requirements have to be met:

 • Documented teaching training or documented pedagogical post-secondary education of at least two years of full-time studies or,
 • Documented experience of teaching and instruction at schools and/or early childhood education and,
 • English skills on a level which makes it possible to actively participate in discussions related to teaching and instruction and are able to read and understand different kinds of texts related to this topic.

Application is done via a form listed on each university’s website. It is important that the form filled in completely and correctly and that any documents applicants have (of previous education, for example) is send in with the application.

The application should be submitted by email to issapply@su.se.

 

Available for late application

Application

 

Questions about the application can be sent to issapply@su.se. Questions about course contents and teaching form and so on should be directed to the university in question. Contact information is listed on each website.

Costs

The course is free of charge. Books and other teaching materials will be provided by the university. Travel expenses and other equipment needed for studies, such as a computer, is not covered by the university.

Course period:

28 August–3 November 2023

Teaching form:

Distance with some obligatory educational meetings on Campus

Pace of study:

Half-time

Syllabus

Contact information:

Agneta Holmberg

 

 

 

Download the application form and fill it in (you cannot fill it in in a web browser). Remember to save it on your computer before you send it in. Email the application and the requested documents to issapply@su.se.

An email will be sent when and if you are admitted, from the university you are admitted to.

 

Pågående utbildningar

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Kursen riktar sig till verksamma lärare i svenska som andraspråk. Syftet är att ge en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning

Förkunskaper

 • Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andraspråk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk

Undervisningens upplägg

Arbetet i kursen består av föreläsningar, läsning av kurslitteratur, inlämningsuppgifter, seminarier, diskussioner och praktiska övningar som ska genomföras i den egna verksamheten.

Arbetsform (distansundervisning via verktyget zoom)

I kursen ingår fyra halvdagstillfällen som sker via digitala verktyget zoom.

Preliminära datum 2023: 14 september, 19 oktober, 16 november och 14 december 2023.

Tid: Samtliga tillfällen är mellan kl.13.00–16.00

Inlämning av examinationsuppgift sker digitalt den 14 januari 2024.

Mål

Kursmålen är:

 • Redogöra för och diskutera olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning,
 • Analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling,
 • Diskutera hur formativ bedömning kan användas för elevens språkutveckling och för att utveckla undervisningen,
 • Redogöra för och diskutera hur bedömningsstöd, exempelvis Bygga svenska, kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.

Se kursplan

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

För att din anmälan ska bli komplett behöver du mejla in underlag till administratör anita.svensson@mau.se som stärker att du har minst 30 hp svenska som andraspråk inom din lärarutbildning eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk utöver din lärarutbildning.

Prioriteringsordningen till de platser som finns sker utifrån korrekt målgrupp/förkunskaper samt tidpunkt för anmälan.

Antagningsbesked skickas ut via mejl cirka en vecka efter anmälan stängt.

Kontakt

Petra Marti Tanaka, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk – kursansvarig
petra.marti-tanaka@mau.se 

Eva-Britt Elfman – projektledare
eva-britt.elfman@mau.se

Maria Åström – studieadministratör
Maria.Astrom@mau.se

 

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (eva-britt.elfman@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Introduktion till karriärlärande ht-23

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.


Datum och tid för utbildningen: 17/10 kl 13-16 samt 18/10 kl 9-12. Uppföljningstillfälle 8/11. Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar antingen för- eller eftermiddag.

Kursen ges digitalt med undervisning i realtid.

Innehåll

Kursen syftar till att ge vägledare och lärare en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

Anmälan stängd

Projektledare Kristin Andersson

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning.

Kursens målgrupp är studie- och yrkesvägledare och lärare som arbetar i grund- eller gymnasieskola. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen.

Datum och tid för utbildningen: 2/10 kl 13-16 samt 3/10 kl 9-12. Uppföljningstillfälle 25/10 kl 13-16 och 26/10 kl 9-12. Uppföljningstillfälle sker i halvgrupp där man deltar ett av tillfällena.

Kursen ges digitalt med undervisning i realtid.

Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Med avstamp i såväl styrdokument som Agenda 2030 varvar kursen inslag av föreläsningar med diskussioner och verksamhetsnära övningar. I kursen diskuteras och problematiseras hur vi genom att utveckla kunskaper och förståelse för egna värderingar påverkar elevernas tankar om framtiden och vad de tänker är ”det goda livet”. De metodiska delarna i kursen syftar till att inspirera och ge redskap att kunna arbeta vidare i den egna verksamheten med elevers föreställningar om utbildningar och yrken och hur dessa kan utmanas.

Anmälan stängd 


Projektledare Kristin Andersson

Workshops med dynamiska matematikprogram i undervisningen HT23 (GeoGebra).

Välkommen att utveckla dina kunskaper inom matematikdidaktik, vid användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogram.

Som kursdeltagare erbjuds du att utveckla sina kunskaper och färdigheter i användning av dynamiska matematikprogram i undervisningen utifrån lärandemålen i modulerna Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 och Dynamiska matematikprogram i undervisningen, gymnasiet.

Utbildningen ges på plats på Malmö universitet.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Malmö universitet en workshopserie. Serien omfattar fyra träffar på Malmö universitet om 2-3 timmar förlagda till sen eftermiddagstid. Utbildningen är kostnadsfri.

Lärandemål

Deltagarna introduceras i grunderna i GeoGebra. Deltagarna får även reflektera över det egna behovet av stöd i användande av digitala verktyg i matematikundervisning. Detta innefattar både praktiskt och didaktiskt stöd vid användning av GeoGebra i matematikundervisningen.

Innehåll, arbetsformer och genomförande

Workshopserien består av introduktion, genomgångar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och utvärdering. Lärosätet utgår från modulerna Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 och Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy som kursdeltagarna parallellt med workshopserien genomför på:

Lärportalen (Skolverket.se)

 • Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller
 • Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy.

Workshopserierna ger lärare hjälp och stöd vid genomförande av modulen samt till kollegialt lärande vid användning av digitala verktyg i matematikundervisningen.

Anmälan är nu stängd.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Förkunskaper

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Inga förkunskaper krävs men deltagarna behöver parallellt genomföra modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy.

Datum utbildningstillfällen ht 23

To 14/9 14-17
Ti 10/10 15-17
Må 6/11 15-17
Ti 28/11 14-17

Omfattning och studietakt

Den totala omfattningen i tid för att följa en modul och delta i workshoparna beräknas till 18–22 timmar för deltagarna (varav workshops 10 timmar).

Kontakt

Lars Jennfors, projektledare

 

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod läsåret 2023/24, 7,5 hp

Centrum för samverkan (CeSam) på Malmö universitet erbjuder kursen Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod som ingår i det kommande nationella professionsprogrammet för lärare och förskollärare.

Syfte och innehåll

Syftet är att genom en statlig mentorsutbildning ge erfarna lärare och förskollärare kompetens att utföra sitt mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare. Mentorsutbildningen ska även ge stöd till mentorer så att de kan uppfylla de krav som ställs i enlighet med styrdokumenten kring lärares introduktionsår.

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper i olika handlednings- och samtalsmodeller och hur de kan användas i handledning för att kunna utföra mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare.

Kursen behandlar och problematiserar olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling som en mentor kan stöta på i handledning med en nyexaminerad lärarkollega. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras för att stödja nyutbildade lärares professionsutveckling.

Målgrupp

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor. Utbildningen riktar sig till dig som legitimerade och erfarna förskollärare och lärare som ska verka som mentorer för nyutexaminerade kollegor under deras introduktionsperiod i; förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller fritidshem.

Studietakt och undervisningsform

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och går på åttondelsfart. Kurserna ges under fyra utbildningstillfällen (eftermiddagar) förlagda över höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Utbildningen ges på distans som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform. Datum meddelas inom kort.

Kostnad

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Datum för kursträffar

Ht 23: 18/9, 28/11
Vt 24: 28/2, 23/5

Ansökan

Kursen är nu fullbelagd.

Kontaktperson

Lars Jennfors projektledare

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod läsåret 2023/2024 RC701U 

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (Lars.Jennfors@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

 

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp (matematik och svenska) höstterminen 2023 - vårterminen 2024

CeSam (Centrum för samverkan) på Malmö universitet erbjuder höstterminen 2023 – vårterminen 2024 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig här.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)
Ht 2023: 14/9, 17/10, 23/11
Vt 2024: 16/1, 29/2, 11/4, 28/5

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)
Ht 23: 29/9, 27/10, 8/12
Vt 24: 19/1, 5/3, 12/4, 17/5

Kursen är öppen för sen anmälan.

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

 Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start ht 23 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp)

Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs samt att du har registrerat dig i kursen. 

Har du övriga frågor om kurserna?

 Kontakta projektledare Lars Jennfors

 

 

 

Handledarutbildning 2023/24 – Läslyftet i förskolan

Välkommen att söka till handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan! För dig som deltar med statsbidrag erbjuds en åtta dagars utbildning i att leda kollegialt lärande inom Läslyftet. Deltagarna får föreläsningar om handledning och språk-, läs- och skrivutveckling. Det ingår också gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att leda kollegialt lärande.

Utbildningen för läsår 23/24 kommer att pågå från maj 2023 till april 2024 fördelat på fem kurstillfällen (1-2 dagar). Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Kort om utbildningen och dess mål

Välkommen till utbildning av handledare som har till uppgift att handleda grupper av förskollärare i språk-, läs- och skrivutveckling. Det är huvudmannen (din kommun eller styrelsen för en fristående skola) som utser de handledare som erbjuds en utbildningsplats.

Målet med utbildningen är att handledaren utvecklar sin förmåga att verka som handledare inom Läslyftet. Handledarutbildningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla såväl kunskaper väsentliga för förmågan att leda kollegialt lärande inom Läslyftet, som kunskaper om kompetensutvecklingsmodellen och det läs- och skrivdidaktiska innehållet i modulerna.

Du som blir utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet erbjuds en utbildning vid Malmö universitet. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar om handledning i kollegialt lärande och språk-, läs- och skrivutveckling, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att leda kollegiala samtal.

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att genomföras med digitala träffar förutom två dagar förlagda på plats på Malmö universitet. Vid tvådagarstillfället ingår lunch och fika och även en enklare middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej. Mer information om utbildningen får du av Malmö universitet inför starten.

Mer information: Läslyftet i förskolan - Skolverket

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till legitimerade förskollärare. Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de legitimerade förskollärare som huvudmannen utsett och som erhåller statsbidrag av Skolverket för att verka som handledare inom Läslyftet under läsåret 23/24.

Varje huvudman som beviljas statsbidrag kommer att tilldelas ett antal handledare och utbildningsplatser. Det är alltså huvudmannen som avgör vem som ska anmälas till handledarutbildningen. I sitt val av handledare måste huvudmannen ta hänsyn till de krav som ställs i Förordningen (2015:42) statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling:

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

Ansökan och anmälan

Sök statsbidrag för förskoleklassen 15 januari - 15 februari 2023. Ansökan och antagning till utbildningen sker i samband med att huvudmännen ansöker om statsbidrag. Läs mer om statsbidrag här:

Statsbidrag för Läslyftet 2023/24 - Skolverket

Åtta dagars utbildning

Utbildningen för Läslyftet i förskolan pågår från maj 2023 till april 2024. Skolverket planerar att anordna en inledande konferens i början av maj 2023. Handledarna och deras rektorer bjuds in till att delta. Datum och orter: 4 maj, Radisson Blu Scandinavia, Göteborg eller 9 maj, Nalen, Stockholm

Handledarutbildningen består av totalt åtta heldagar fördelade på fem tillfällen. Sex av dagarna genomförs på distans (digitalt verktyg – Zoom) och två dagar hålls på plats på universitet i Malmö. Mellan tillfällena kan det förekomma att du ska göra uppgifter i begränsad omfattning, exempelvis inläsning och enklare dokumentation. Utbildningen genomförs parallellt med att du handleder kollegialt lärande i Läslyftet.

Kontakt

Som rektor eller representant för huvudmannen är du välkommen att kontakta Lars Jennfors som är projektledare på Centrum för samverkan (CeSam) Malmö universitet.

Lars.Jennfors@mau.se

 

 

Handledarutbildning 2023/24 – Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet

Välkommen att söka till handledarutbildning inom Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet! För dig som deltar med statsbidrag erbjuds en åtta dagars utbildning i att leda kollegialt lärande inom Läslyftet. Deltagarna får föreläsningar om handledning och språk-, läs- och skrivutveckling. Det ingår också gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att leda kollegialt lärande.

Utbildningen för läsår 23/24 kommer att pågå från maj 2023 till april 2024 fördelat på fem kurstillfällen (1-2 dagar). Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Kort om utbildningen och dess mål

Välkommen till utbildning av handledare som har till uppgift att handleda grupper av förskollärare och lärare i förskoleklass och lärare i lågstadiet samt skolbibliotekarier i språk-, läs- och skrivutveckling. Det är huvudmannen (din kommun eller styrelsen för en fristående skola) som utser de handledare som erbjuds en utbildningsplats.

Målet med utbildningen är att handledaren utvecklar sin förmåga att verka som handledare inom Läslyftet. Handledarutbildningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla såväl kunskaper väsentliga för förmågan att leda kollegialt lärande inom Läslyftet, som kunskaper om kompetensutvecklingsmodellen och det läs- och skrivdidaktiska innehållet i modulerna.

Du som blir utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet erbjuds en utbildning vid Malmö universitet. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar om handledning i kollegialt lärande och språk-, läs- och skrivutveckling, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att leda kollegiala samtal.

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att genomföras med digitala träffar förutom två dagar förlagda på plats på Malmö universitet. Vid tvådagarstillfället ingår lunch och fika och även en enklare middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej. Mer information om utbildningen får du av Malmö universitet inför starten.

Mer information: Läslyftet i skolan - Skolverket

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet i grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola samt till skolbibliotekarier. Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de legitimerade lärare och förskollärare som huvudmannen utsett och som erhåller statsbidrag av Skolverket för att verka som handledare inom Läslyftet under läsåret 23/24.

Varje huvudman som beviljas statsbidrag kommer att tilldelas ett antal handledare och utbildningsplatser. Det är alltså huvudmannen som avgör vem som ska anmälas till handledarutbildningen. I sitt val av handledare måste huvudmannen ta hänsyn till de krav som ställs i Förordningen (2015:42) statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling. 

Förordningen (2015:42)

Ansökan och anmälan
Sök statsbidrag för förskoleklassen och lågstadiet 15 januari - 15 februari 2023. Ansökan och antagning till utbildningen sker i samband med att huvudmännen ansöker om statsbidrag. Läs mer om statsbidrag här:

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2023/24 - Skolverket

Åtta dagars utbildning

Utbildningen för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet pågår från maj 2023 till april 2024. Skolverket planerar att anordna en inledande konferens i början av maj 2023. Handledarna och deras rektorer bjuds in till att delta. Utbildningen består av totalt åtta heldagar fördelade på fem tillfällen. Sex av dagarna genomförs på distans och två dagar hålls på plats på universitet i Malmö. Mellan tillfällena kan det förekomma att du ska göra uppgifter i begränsad omfattning, exempelvis inläsning och enklare dokumentation. Utbildningen genomförs parallellt med att du handleder kollegialt lärande i Läslyftet.

Kontakt

Som rektor eller representant för huvudmannen är du välkommen att kontakta Lars Jennfors som är projektledare på Centrum för samverkan (CeSam) Malmö universitet.

Lars.Jennfors@mau.se, Tel: 040-6658819

 

 

 

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp (matematik och svenska) vårterminen 2023 - höstterminen 2023

CeSam (Centrum för Samverkan) på Malmö universitet erbjuder vårterminen 2023 – höstterminen 2023 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Anmälan öppnar 15 september 2022

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (MAU-UP621)

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (MAU-UP620)

Anmäl dig på Antagning.se

Skolverkets information om kurserna

Huvudmannens godkännande

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig här.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över vårterminen 2023 och höstterminen 2023. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)
VT 2023: 26/1, 2/3, 20/4, 1/6 (examination 11/6)
HT 2023: 7/9, 26/10, 30/11 (examination 10/12)

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)

VT 2023: 17/1, 3/3, 11/4, 16/5
HT 2023: 29/9, 27/10, 8/12

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

 Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start vt 23 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp)

Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs samt att du har registrerat dig i kursen. 

Vi erbjuder ett digitalt informationsmöte den 11 januari kl. 15:30-16:30. Vill du delta? Anmäl dig till agneta.holmberg@mau.se senast måndag den 9 januari. Mer information om validering finns om du följer länken nedan.

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Har du övriga frågor om kurserna?

 Kontakta projektledare Lars Jennfors

 

 

Övriga utbildningar

Här hittar du fler exempel på utbildningar vi erbjuder och ytterligare information om hur vi kan bidra till er kompetens- och verksamhetsutveckling:

Kompetens- och verksamhetsutveckling Malmö universitet

FobasNT23 18-19 oktober i Norrköping– Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning

FobasNT23 – 18-19 oktober i Norrköping

Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium. Diskutera hur forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik kan användas i undervisning. Utbyt idéer, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet. Forumet riktar sig till verksamma i förskola/skola, forskare, lärarutbildare och relaterade myndigheter och organisationer. Arrangör är Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Sista anmälan 8 oktober. Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023 - Linköpings universitet (liu.se)

Bidra till fobasNT23

Genom samtal och utbyten av erfarenheter och kunskap bidrar alla deltagare till FobasNT23. Det är även möjligt för alla deltagare att skicka in förslag till att hålla en presentation eller en poster-presentation under dagarna. Vi söker presentatörer som vill sprida och diskutera erfarenheter från undervisning eller forskningsresultat. Fram till den 18 juni kan du skicka in ditt förslag. Senast den 15 september meddelas de vars förslag väljs ut. 

Läs mer och skicka in ditt bidrag senast 18 juni: 

fobasnt.se

 

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Om kursen

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp.

Kursen rikta sig till verksamma lärare i svenska som andraspråk. Syfte är att ge en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning

Förkunskaper

 • Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andraspråk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk

Undervisningens upplägg

Arbetet i kursen består av föreläsningar, läsning av kurslitteratur, inlämningsuppgifter, seminarier, diskussioner och praktiska övningar som ska genomföras i den egna verksamheten.

Arbetsform (distansundervisning via verktyget zoom)

I kursen ingår fyra halvdagstillfällen som sker via digitala verktyget zoom.

Preliminära datum: den 1 september, 3 oktober, 8 november samt den 2 december 2022.

Tid: Samtliga tillfällen är mellan kl.13.00 -16.00

Inlämning av examinationsuppgift sker digitalt senast den 15 januari 2023.

Den 20 april 2023 kl. 13.00 – 16.00 erbjuds även ett uppföljningstillfälle digitalt via zoom med temat Uppföljning av rutiner kring andraspråksbedömning i verksamheten. 

Mål

Kursmålen är:

 • Redogöra för och diskutera olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning,
 • Analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling,
 • Diskutera hur formativ bedömning kan användas för elevens språkutveckling och för att utveckla undervisningen,
 • Redogöra för och diskutera hur bedömningsstöd, exempelvis Bygga svenska, kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.

Kursplan

Anmälan är nu stängd 

För att din anmälan ska bli komplett behöver du mejla in underlag till  administratör anita.svensson@mau.se. som stärker att du har minst 30 hp svenska som andraspråk inom din lärarutbildning eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk utöver din lärarutbildning.

Många har anmält intresse för kursen och prioriteringsordningen till de platser som finns sker utifrån korrekt målgrupp/förkunskaper samt tidpunkt för anmälan.

Antagningsbesked skickas ut via mejl cirka en vecka efter anmälan stängt.

Kontakt

Kursansvarig

Petra Marti Tanaka – Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
petra.marti-tanaka@mau.se 

Eva-Britt Elfman – projektledare

eva-britt.elfman@mau.se

Maria Åström - studieadministratör

maria.astrom@mau.se

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (eva-britt.elfman@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

 

Att leda det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med trygghet och studiero utifrån gällande lagstiftning

Workshopserie för skolledare

Målgrupp

Rektorer, bitr. rektorer i skola och förskola

Utbildningens syfte, innehåll och upplägg

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna utbildning inom området kränkande behandling och diskriminering utifrån gällande lagstiftning samt handledning och processtöd i att med hjälp av vetenskapliga metoder undersöka den egna verksamheten, analysera underlaget och använda detta för att utveckla arbetet med såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser. Målet är att deltagarna har påbörjat arbetet med att (vidare)utveckla en plan för kränkande behandling och diskriminering och sin dokumentation av aktiva åtgärder.

Utbildningsupplägget bygger på ett gemensamt undersökande arbetssätt som utmanar tänkande och praktik. Deltagarna ombeds mellan varje utbildningsträff att genomföra en praktiknära uppgift, läsa någon vetenskaplig text eller ta del av en inspelad föreläsning som de sedan tillsammans reflekterar över eller analyserar vid nästkommande träff.

Utbildningens omfattning

Utbildningen genomförs på distans via Zoom som tre halvdagstillfällen med föreläsningar/workshops och ett handledningstillfälle/processtöd à 1-1,5 timme i mindre grupp under HT 2022.

Utbildningstillfällen (preliminära datum):


Onsdag 14/9 kl. 13.00-16.30
Tisdag 11/10 kl. 13.00-16.30
Handledningstillfälle v. 44-45
Måndag 5/12 kl. 13.00-16.30

Kursintyg

Deltagare erhåller kursintyg efter fullgjord utbildning.

Kostnad: 

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Anmälan är nu stängd.

 

Kursledare: Christina Johnsson

Projektledare: Anna-Lena Månsson

 

Introduktion till karriärlärande

Kursen ges digitalt med lärarledd undervisning i realtid. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.

Digital kurs med undervisning i realtid
11 okt 13-16 och 12 okt 9-12. Uppföljningstillfälle i halvgrupp 14 nov 13-16 och 15 nov 9-12. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

 

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

 

Länk till Skolverket och anmälan 

Projektledare: Kristin Andersson

 

An Introduction to the Swedish School System – for Ukrainian Refugees with Experience of Teaching and Instruction

University

Malmö University

Name of the course

An Introduction to the Swedish School System

Target group

New arrivals from Ukraine covered by the EU Mass Refugee Directive with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education.

Course period

July 18 – August 11, 2022

Cost and Travel expenses

Cost?                                   Free of charge for participants.

Travel expenses?                Refugees from Ukraine travel for free with Skånetrafiken

                                            (regional public transport).  

Scope of the course

See schedule below, 16 three-hour seminars; 13 seminars will take place on campus at Malmö University, and 3 seminars will be digital.

Schedule

Course objectives and content

 

On behalf of the National Agency for Education in Sweden, Malmö University offers a summer course for Ukrainian refugees with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education in Ukraine.

The aim of the course is to provide the participants with basic knowledge about the organization of Swedish schools and early childhood education, and about the relationship between teachers and students/children in Sweden in a historical and contemporary perspective. Furthermore, the course aims to help the participants gain knowledge and understanding of the values of the Swedish school system in relation to basic democratic and human rights.

Based on the participants’ previous experience, the course deals with didactic questions in relation to theories about learning processes, cognitive development and cultural diversity. Various forms of assessment and evaluation of learners are also studied.

After completing the course, participants should be able to work as, for example, teaching assistants in different school forms in Sweden.

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Course certificate

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Application/Course registration

The course is now fully subscribed and you will not be offered a training place. 

 

Maximum number of participants, 40.

Kind regards

Agneta Holmberg, project manager

agneta.holmberg@mau.se

Course administrator:

monica.lotfinia@mau.se

 

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk

Är du lärare och är intresserad av kompetensutveckling i svenska som andraspråk tillsammans med dina kollegor?

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kursen ger dig en introduktion till svenska som andraspråk och stärker din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får också verktyg så att du kan utveckla din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Anordna kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk 7,5 hp lokalt hos er eller i samverkan med flera skolor. Skolverket bekostar utbildningen. Utbildare från Malmö universitet genomför utbildningen och innehållet i kursen är fastslaget genom en kursplan men lärosätet anpassar studierna till de lokala behoven.

Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några utbildningsträffar lokalt på din skola.

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men kursdeltagare måste vara anställda som lärare.

Kursen Globala klassrummet ger deltagaren en möjlighet att utveckla sin undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne.  Innehållet i kursen bygger på ett praxisnära -upplägg. Kursdeltagarnas samlade erfarenheter och kunskapskapital betraktas som en viktig resurs. Undervisningen vid campusdagarna  sker  i  form  av  föreläsningar,  diskussioner  och  övningar.  Mellan  varje  kursträff  genomförs en uppgift som är kopplad till kursens innehåll  och till  verksamheten på skolan. I kursen behandlas ämnesinnehållet i ett funktionellt sammanhang och integreras med ämnesdidaktik.  

Kontakt:  Eva-Britt Elfman

Information om respektive kurs:

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag, läs mer på Skolverkets hemsida

Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Har ni behov av att arbeta med Läsfrämjande åtgärder i er verksamhet?

Litteraturundervisningen, läsande och lärande inom svenska som andraspråk är ett aktuellt område för många lärare och i Lgr -22 är målen om läsning av skönlitteratur vara alltmer lika svenskämnets. Denna förändring aktualiserar frågor om hur vi kan göra eleverna engagerade i läsning och hur undervisningen kan fånga och bearbeta läsning i klassrumsarbetet? Hur kan skönlitteratur användas så att en språk- och kunskapsutveckling främjas?

Innehållet i läsfrämjande åtgärder vänder sig framför allt till lärare inom ämnet svenska som andraspråk verksamma på högstadiet, gymnasiet inklusive språkintroduktion samt kommunal vuxenutbildning. Även undervisande lärare i ämnet svenska.

I kursen Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv behandlas både konkreta undervisningsexempel i arbete med skönlitteratur i heterogena klassrum och resonerar kring teoretiska perspektiv på läsande och lärande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lärarens viktiga roll i valet av texter, arbetsformer och i relationen till eleverna. Målet är att skapa en trygg arena som ger utrymme för en mångfald av engagerade röster och kritisk reflektion.

Kontakta Centrum för samverkan för mer information om hur vi skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till två terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Kursbeskrivning för mer information om innehållet i utbildningen.

Kontakta projektledare för mer information

Projektledare Eva-Britt Elfman

 

 

 

 

Fritidshemmets roll och uppdrag (7,5 hp)

Vill ni utveckla kvalitén inom fritidshemmet?  Genom att anordna kursen Fritidshemmets roll och uppdrag (7,5) finns det möjlighet att öka kompetensen för all personal som är verksam inom fritidshemmet. Utbildningen kan förläggas lokalt på din skola och i samverkan med flera skolor eller huvudmän. Det är också möjligt att genomföra utbildningen i universitetslokaler eller om ni önskar digitalt genomförande, är det också möjligt.

Kursen behandlar den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag och roll genom arbete med styrdokumenten samt några centrala teoretiska lärandeperspektiv. Deltagarna får också möjlighet till kunskaper inom det systematiskt kvalitetsarbete och dess process kopplat till den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag. Särskilt beaktas fritidshemmets stödstrukturer så som miljöns betydelse för varje elevs lärande och utveckling samt pedagogens syn och tolkning av lärande i den fritidshemspedagogiska verksamheten 

Kontakta Centrum för samverkan  för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till två terminer med början höstterminen 2023

Kursbeskrivning

Kontakta Eva-Britt Elfman, projektansvarig

 

Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare, 15 hp

Anordna kursen Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare (15 hp) lokalt hos er på din skola eller i samverkan med flera skolor hos huvudmannen. Innehållet behandlar både teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Kontakta Centrum för samverkan och samordning för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till fyra terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Utbildningstillfällena består av föreläsningar samt grupphandledning. Deltagarna arbetar med modeller och teorier för systematiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar hela kursen och ni planerar och genomför praktiknära utvecklingsarbete i er egen verksamhet.

Läs mer om kursen i kursplanen

 Kontakta Eva-Britt Elfman för mer information

Kommunförlagda förskolekurser

Är du intresserad av att öka kompetensen inom viktiga områden och lära tillsammans med kollegor?

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan.  Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp.

Det finns kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till:

 • förskolechefer
 • förskollärare
 • barnskötare
 • annan pedagogisk personal

Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar universitetet. I samråd kommer man överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.

Kontaktpersoner på Malmö universitet:

 Lars Jennfors 

 •