Fakta

Kontaktperson:
Susanne Egnell
Finansiär:
 • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Robert Svensson
Projektperiod:
01 januari 2019 - 01 januari 2024

Projektbeskrivning

Studiens syfte är att undersöka polisens användande av urin-och blodprovstagning och kroppsvisitation i samband med skälig misstanke om ringa narkotikabrott i Malmö kommun.Studien riktar fokus på åldrarna 15-20 år.

Urin-och blodprovstagning (kroppsbesiktning) är ett av de så kallade straffprocessuella tvångsmedel som polisen har rätt att använda sig av vid skälig misstanke om narkotikabrott för att bekräfta eller avvisabruk av narkotika. Ett annat tvångsmedel är kroppsvisitation där polisen vid skälig misstanke har rätt att visitera personer för att påvisa innehav av narkotika.

 • Närmare 40000 personer testades genom urin-och blodprov för misstanke om narkotikabruk år 2015.
 • Medianåldern för den testade populationen har minskat de senaste åren, från 28 år till nuvarande 23 år.
 • Den grupp som ökar mest i andel är ungdomar upp till 17 år.

Samtidigt har andelen positiva urin-och blodprov minskat de senaste 20 åren, från ungefär 90 % positiva svar till ungefär 75-80 % positiva svar. Precisionen för polisens kroppsbesiktningar minskar således och på regional nivå hittas få samband med självrapporterat bruk av narkotika.

Hur många kroppsvisitationer som görs årligen vid misstanke om ringa narkotikabrott finns ingen officiell statistik på. Den aktuella studien avser att genom registerbaserad data undersöka när, var, vem och under vilka omständigheter tvångsmedel används mot ungdomar (15-20 år) i Malmö kommun för året 2018.

Det är av vikt att undersöka hur polisiära tvångsmedel mot ungdomar implementeras och hur användandet och upptäcktsrisken kan förbättras med antagandet att tvångsmedel är ett viktigt verktyg i den tidiga preventionen men även ett allvarligt integritetsintrång.

 

Till berörda forskningspersoner

Projektet är en kvantitativ och kvalitativ registerstudie- och dokumentstudie av polisanmälda brott som finns registrerade i polisens anmälningsregistersystem Rationell Anmälningsrutin (RAR) och förundersökningsinformation i polisens förundersökningssystem DurTvå.

Undersökningen omfattar polisanmälda ringa narkotikabrott (och eventuella kopplingar till andra brott) i Malmö kommun mellan 1 januari 2018 t.o.m. 31 december 2018. I undersökningen studeras samtliga anmälningar som gäller eget bruk och innehav som har upprättats i RAR under året 2018. För samtliga anmälda personer under 2018 kommer ytterligare bakgrundsuppgifter att hämtas från SBC:s register LISA, såsom:

 • den misstänktes födelseland/region
 • sysselsättningsstatus
 • utbildningsnivå
 • inkomst 
 • vårdnadshavares födelseland/region
 • vårdnadshavares inkomst av arbete 
 • hushållets trångboddhet samt
 • den misstänktes folkbokförda distrikt.

Materialet i projektet bygger på registerdata från polisen och SCB som består av känsliga personuppgifter såsom anmälan om narkotikabrott och i förekommande fall kopplingar till andra brott, hälsotillstånd, den misstänktes namn, folkbokföringsdistrikt, personnummer och vårdnadshavares inkomstuppgifter. Sådan information krävs för att studien ska kunna genomföras.

Det utdrag som erhålls av polisen ska kodas, så att varje person blir ersatt med ett löpnummer. Etikprövningsmyndigheten har godkänt att studien genomförs (Dnr 2020-00895). Berörda myndigheter, Polisen och SCB, genomför även en egen sekretessprövning innan data lämnas ut.

Alla data hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillträde till materialet. När analyserna görs och resultaten presenteras, ska ingen information gå att härleda till enskild person.Resultatet av studien kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

Efter avslutat forskningsprojekt 

Efter avslutat forskningsprojekt, kommer det avidentifierade materialet att bevaras i 10 år i Malmö universitets arkiv.

Deltagandet är helt frivilligt och om du som forskningsperson inte önskar att dina uppgifter ska lämnas ut eller användas i projektet, kan du kontakta Susanne Egnell.

Malmö Universitet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket bland annat innebär att du har rätt att kostnadsfritt begära ut de uppgifter vi har om dig. Detta sker i så fall genom att du kontaktar ansvarigt dataskyddsombud (se nedan för kontaktuppgifter).

Huvudman för studien är Malmö universitet

Dataskyddsombud: Jesper Wokander

Kontaktuppgifter till Malmö universitet