Fakta

Kontaktperson:
Mika Hagerlid
Finansiär:
  • People Places and Prevention
  • NSFK (Nordic Research Council for Criminology)
Ansvarig vid Mau:
Mika Hagerlid
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2022 - 30 juni 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Att unga män är den grupp som utsätts för flest brott har länge varit en konventionell visdom inom det kriminologiska fältet. I Sverige har dock trenden bland unga brottsoffer sett väsentligt annorlunda ut. I den nationella trygghetsundersökningar har unga kvinnorna konsekvent uppgett att de utsätts för brott mot person i högre utsträckning än unga män i den nationella trygghetsundersökningen under de senaste 10 åren. Skillnaden har ökat över tid. Merparten av den högre utsattheten bland kvinnor består av sexualbrott och trakasserier. Vi vet i dagsläget mycket litet om varför den självrapporterade utsattheten för brott mot person bland unga kvinnor ökat så anmärkningsvärt under de senaste 10 åren.

Syfte

Syftet med det föreliggande projektet är därför att förstå varför den självrapporterade utsattheten bland unga kvinnor ökar.

Delprojekt

  1. Kan förändringen i rapporterad otrygghet bero på en ökad medvetenhet eller statistiska förhållanden, snarare än en faktisk ökning? Lagstiftningen, framför allt gällande sexualbrott, har förändrats över tid. Under 2019 vidgades definitionen av våldtäktsbrottet till att omfatta fler kränkande handlingar än tidigare. Därtill har metod och frågeformulär för NTU reviderats över tid, exempelvis för att vara i linje med ny lagstiftning. I denna del av vårt projekt undersöks hur förändringarna i lagstiftningen och metodändringar i NTU förhåller sig till den ökade självrapporteringen.
  2. Kan ökningen förklaras genom övergripande förändringar i samhällsstruktur och/eller förändringar i ungas och unga vuxnas levnadsvillkor? Utifrån tidigare forskning om unga kvinnors utsatthet för brott i Sverige och kriminologisk teoribildning kommer vi studera sambandet mellan förändringarna i NTU och ett flertal variabler från SCB:s befolkningsstatistik, samt årliga självrapportstudier om hälsa och levnadsvillkor för den aktuella åldersgruppen 16–30.