Fakta

Kontaktperson:
Björn Johnson
Finansiär:
  • Forte
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Våld i nära relationer är ett centralt område inom brottsforskningen. Partnervåld och våld mot barn har oftast stått i fokus, men det senaste decenniet har forskningen om våld och kränkningar som ungdomar begår mot föräldrar ökat. Denna typ av våld är ett betydande problem som kan leda till allvarliga konsekvenser i form av fysisk och psykisk ohälsa för utsatta föräldrar. Oro, skuld och skam kan drabba både föräldrarna och ungdomarna.

Projektets två syften

Projektet har två syften:

  • Det första är att studera förekomsten av olika typer av våld mot och kränkningar av föräldrar bland svenska ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Tvärsnittsstudier med breda urval av ungdomar är relativt ovanliga internationellt, och svensk/nordisk forskning inom området saknas helt.
  • Det andra syftet är att undersöka teoretiska aspekter av detta fenomen, där forskningen varit otillräcklig. Detta gäller dels betydelsen av kognitiva och personlighetsrelaterade faktorer som visat sig viktiga i samband med andra typer av familjevåld (exempelvis självkontroll, självkänsla och moraliska normer), dels betydelsen av vissa sociokulturella faktorer (social status och etnicitet).

Även situationella faktorer och motiv bakom våldet kommer att undersökas. Projektet genomförs med hjälp av en anonym webbaserad självrapportundersökning bland skolungdomar i åldrarna 14–19 år. Undersökningen genomförs i ett flertal skånska kommuner – totalt beräknas cirka 6000 ungdomar delta.

Frågeformuläret kommer innefatta ett flertal olika områden däribland:

  • erfarenheter av olika typer av våld gentemot föräldrarna
  • ungdomarnas sociala bakgrund och relationer till sina föräldrar
  • psykologiska och personlighetsrelaterade faktorer
  • psykiskt mående samt alkohol- och annan droganvändning.

Genom att uppmärksamma och undersöka ungdomars våld och kränkningar mot föräldrar hoppas vi kunna bidra till att förebyggande insatser och stödinsatser utvecklas.