Fakta

Kontaktperson:
Karl Kronkvist
Finansiärer:
  • Brottsförebyggandet rådet
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Samarbetspartners:
  • Fastighetsägare Sofielund
  • Polisområde Malmö
  • Malmö stad
Projektperiod:
01 januari 2015 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Detta projekt ämnar generera kunskap om effekterna av brottsförebyggande arbete i urbana bostadsområden. Projektet syftar mer specifikt till att undersöka huruvida implementerandet av en fastighetsägarorganisation har haft en brottsförebyggande effekt i lokalområdet. Fastighetsägare Sofielund är en ideell förening som bildades hösten 2014 på initiativ av lokala fastighetsägare i samverkan med Malmö stad. Fastighetsägare Sofielund består av såväl privata som kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala byalag samt företag och verksamheter, och har som målsättning att öka trivseln, tryggheten och sammanhållningen i Sofielundsområdet genom en gemensam kraftsamling.

De brottsförebyggande insatserna inom ramen för Fastighetsägare Sofielunds arbete är mångfacetterade. I föreliggande projekt kommer effekten av det övergripande arbetet att utvärderas, dvs. ur ett holistiskt synsätt på förebyggande arbete.

Inom ramen för projektet kommer information om polisanmälda brott och händelserapporter att analyseras. Detta inkluderar kategorierna våld i offentlig miljö, skadegörelsebrott, inbrott (inkl. försök), brott mot bilar, narkotikabrott och vapenbrott. Materialet omfattar händelser mellan åren 2012 t.o.m. 2017 och kommer innehålla information om brottstyp, brottsdatum och platskoordinater. Materialet kommer behandla händelser i hela Malmö stad för att dels identifiera lämpliga kontrollområden till interventionsområdena men även för att kunna undersöka utvecklingen av brottsnivåer i interventionsområdena med utvecklingen i kontrollområdena. Materialet kommer vara avidentifierat vilket förhindrar att enskilda ärenden kan kopplas till ärendenummer i polisens datasystem och på så sätt även till enskilda individer. Materialet kommer mot denna bakgrund inte behandla direkta personuppgifter om enskilda individer.

Projektet förväntas generera kunskap om hur fastighetsägare i samverkan med boende, kommun, föreningar och näringsliv kan bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande strategier i lokalområdet.