Fakta

Kontaktperson:
Karl Kronkvist
Finansiär:
  • Brottsförebyggandet rådet
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Fastighetsägare Sofielund
  • Polisområde Malmö
  • Malmö stad
Projektperiod:
01 januari 2015 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om effekterna av brottsförebyggande arbete i urbana bostadsområden. Projektet syftar mer specifikt till att undersöka huruvida implementerandet av en fastighetsägarorganisation har haft en brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt i lokalområdet. Fastighetsägare BID Sofielund är en ideell förening som bildades hösten 2014 på initiativ av lokala fastighetsägare i samverkan med Malmö stad. Under 2020 initierades ytterligare en fastighetsägarförening, BID Möllevången, som tillsammans med BID Sofielund utgör BID Malmö. De båda föreningarna består av såväl privata som kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala byalag samt företag och verksamheter, och har som målsättning att öka trivseln, tryggheten och sammanhållningen i de aktuella områdena genom en gemensam kraftsamling.

De brottsförebyggande insatserna inom ramen för BID Malmös arbete är mångfacetterade. I föreliggande projekt kommer effekten av det övergripande arbetet att utvärderas, dvs. ur ett holistiskt synsätt på förebyggande arbete.

Inom ramen för projektet kommer information om polisanmälda brott och händelserapporter att analyseras. Detta inkluderar kategorierna våld i offentlig miljö, skadegörelsebrott, inbrott (inkl. försök), brott mot bilar, narkotikabrott och vapenbrott. Materialet innehåller information om brottstyp, brottsdatum och platskoordinater. Inom projektet används också data från lokala trygghetsmätningar för att kunna studera utvecklingen av upplevd trygghet över tid. Den data som kommer användas inom projektet omfattar åren 2012 t.o.m. 2025 och inkluderar information om hela Malmö stad för att dels identifiera lämpliga kontrollområden till interventionsområdena, dels för att kunna undersöka utvecklingen av brottsnivåer i interventionsområdena med utvecklingen i kontrollområdena. Materialet kommer vara avidentifierat vilket förhindrar att enskilda ärenden eller enskilda individer kan kopplas till ärendenummer i polisens datasystem. Även materialet från de lokala trygghetsundersökningarna är avidentifierat och kan inte kopplas till enskilda individer. Materialet kommer mot denna bakgrund inte behandla direkta personuppgifter om enskilda individer.

Projektet inkluderar även intervjuer med boende och verksamma i forskningsområdet för att få en bild av hur dessa upplever utvecklingen av brottslighet och trygghet över tid samt det arbete som genomförs inom ramen för BID Malmös arbete.

Projektet förväntas generera kunskap om hur fastighetsägare i samverkan med boende, kommun, föreningar och näringsliv kan bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande strategier i lokalområdet.