Fakta

Kontaktperson:
Anders Melin
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Anders Melin
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2024
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

I detta projekt kommer vi att granska hur fyra svenska kommuner, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå, försöker att kombinera bevarandet av biologisk mångfald med stadsutveckling. Alla dessa kommuner har antingen uttryckliga planer för urban biologisk mångfald eller har inkluderat bevarandet av biologisk mångfald i sin övergripande stadsplanering. Genom intervjuer med stadsplanerare och en översikt över relevanta dokument, kommer projektet att förklara och identifiera värdekonflikter i planeringen för biologisk mångfald.

Genom att tillämpa teorier om stadsutveckling och etiska teorier, kommer värdekonflikterna att analyseras och diskuteras på ett systematiskt sätt. En central målsättning, utöver den vetenskapliga målsättningen att identifiera värdekonflikter i mötet mellan biologisk mångfald och stadsutveckling, är att utveckla riktlinjer och en handbok som kan underlätta planeringen av kommuners arbete med urban biologisk mångfald. Dessa riktlinjer kommer att utvecklas under projektets sista år och kommer att testas genom workshopar i samtliga fyra kommuner för att bedöma i vilken utsträckning riktlinjerna underlättar planeringen av urban biologisk mångfald.

Aktiviteter inom projektet

Under hösten 2022 genomförde vi intervjuer med tjänstepersoner från Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Resultat från intervjuerna finns publicerade i två artiklar av Benedict Singleton (numera anställd vid Göteborgs universitet) som arbetade inom projektet under perioden 20220901-20240229, se nedan.

Under våren 2023 genomförde vi workshopar med representanter från de fyra kommunerna för att få feedback på ett utkast till en populärvetenskaplig rapport om hanteringen av värdekonflikter vid bevarandet av urban biologisk mångfald. Baserat på synpunkterna från workshoparna har vi publicerat en slutlig version av rapporten, vilken är skriven av Anders Melin (se nedan).

Publikationer

Rapport: Värden och värdekonflikter vid bevarandet av urban biologisk mångfald: Etiska perspektiv