Presentation

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser på grund- och forskarutbildningsnivå. Internationell samordnare vid inst för Socialt arbete. Gästforskare/lärare vid Partneruniversitet (affilierad). Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se DIVA).

I mitt forskningsintresse finns ett genuint intresse av att såväl studera som förstå organisatoriska och professionsmässiga förändringar utifrån pedagogiska utgångspunkter. Sedan jag disputerade 2010 med Dr. avhandlingen ”A profession in change: a development ecology perspective”, har jag fortsatt fördjupat mig i komparativa, kontextuella välfärds- och utbildningsfrågor och internationalisering i synnerhet. De teoretiska utgångspunkter jag visat i min avhandling, har jag dels fortsatt utveckla och tillämpat, men också kritiskt reflekterat kring, vilket genom internationellt självständig och sampublicering bl a resulterat i kompletterande alternativa teoribildningar. Jag har vidare såsom FoU-ansvarig för forskningsnätverket Caresam i samverkan med regionala och internationella partners fördjupat mig i kunskapsbildning kring gränsöverskridande pedagogiska möten i profession och organisation med fokus äldrefrågor. I grunden har de projekt, processer och vetenskaplig produktion i detta nätverk haft tre bärande perspektiv; lärande, omsorgs- och samhällsperspektiv. Här ingår social innovation, inkludering, digitalisering och mötet människa-teknik och digitalisering i såväl möjligheter men också risker för exkludering. Genom åren har jag aktivt arbetat med fördjupad internationell utbildningssamverkan och integrerat forskning och utbildning i nära samverkan med partneruniversitet och forskarkolleger, vilket har har genererat en bredd i empiriskt material, i varierande grad bearbetat, men också obearbetat. I min forskning har jag enskilt och i samverkan utvecklat hur utvecklingsekologiska modeller och Community of Practice kan appliceras i för hälsa och samhälle relevanta utbildningskontexter. Den bärande delen i min forskningsmässiga progression på basis av min forskning sedan disputation, är att jag gått vidare och lagt särskilt fokus på det gränsöverskridande pedagogiska mötes roll i kunskapsbildning. Jag koordinerar sedan 2010 forskarnätverket CareSam (caresam.mau.se), ett transnationellt, gränsöverskridande nätverk med fokus äldrefrågor, där forskning, utbildning och praktik samverkar kring lärprocesser och äldrefrågor. Sedan 2010 har fem delprojekt erhållit externa medel och jag har haft rollen som projektledare för samtliga. Totalt har f n 10 publikationer genererats och nätverket erhållit ca 850 000 Eur sedan 2010 i externa medel. Projektledare för pågående AgeSam (2018-2021), ett projekt i nätverket med fokus på forskarutbildning i Åldrande och välfärd med fokus på demensfrågor i samverkan med partners från fem länder samt TechKnow (2020-21), ett Forte-finansierat svensk-danskt projekt med fokus kunskap om välfärdsteknik i äldreomsorgen kan överföras både inom och mellan kommuner i Sverige och Danmark. Ingår vidare i fakultetsövergripande forskargrupper vid MaU: UBL/utmaningsbaserat lärande, åldrande och socialt arbete samt DIEST (Designing Integrative Evaluations for Student and Teacher Development) och Literacy. Vidare bedriver jag egen forskning och sampublicering med internationella forskarkolleger inom ramen för CareSam och därutöver bilaterala samarbetsprojekt med fokus pedagogik och lärandeprocesser, där publicering ingår.

Sammanfattningsvis kan min forskning ses som: a) Kunskapsbildning kring det pedagogiska mötets roll och betydelse i gränsöverskridande möten i profession och organisation, b) Reflekterande praktik kring förståelse av internationella samarbeten i utbildning och forskning c) Utveckling av nivåers betydelse i kunskapsbildning i möte individ-organisation och samhälle, där jag i progression visat på hur förändringsprocesser kan ses d) Kunskap om hur lärande, omsorgs och samhällsperspektiv i progression kan förstås kring lärprocesser om åldrande och välfärd.

ORCID: 0000-0003-0428-2001

Meriter