Fakta

Kontaktperson:
Merita Fetahu Neziraj
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Malin Axelsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Magdalena Andersson (Malmö stad)
Projektperiod:
01 september 2019 - 31 augusti 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Allt eftersom befolkning blir äldre ökar förekomsten av åldersrelaterade hälsorisker såsom fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa. Dessa kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Komplexa hälsoproblem bland sköra äldre som bor på särskilt boende ställer höga krav på vårdpersonalen. För att kunna minska vårdbehovet bland äldre och minska hälso- och sjukvårdskostnader till exempel krävs att vårdpersonalen arbetar förebyggande i omvårdnadsarbetet. Förebyggande vård innebär att skador undviks och bidrar till en säker och lika vård för alla äldre i behov av vård. Användning av kvalitetsregistret Senior Alert kan genera ökad kunskap i det förebyggande omvårdnadsarbetet och förbättra kvaliteten och jämlikheten av vården avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos äldre som bor på särskilt boende. 

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera en intervention för att minska riskerna avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö Stad och är registrerade i Senior Alert.