Fakta

Kontaktperson:
Charlotte Petersson
Finansiär:
  • Forskningsplattformen People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotte Petersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2023
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Forskning visar att sexuella övergrepp i barndomen kan ha långsiktig inverkan på vuxnas hälsa, välmående och sociala relationer. Minnen av sexuella övergrepp i barndomen kan uppkomma och förstärkas i vuxen ålder i samband med ett blivande föräldraskap. Forskning finns tillgänglig om hur sexuella övergrepp i barndomen påverkar kvinnors föräldraskap. Däremot finns det en brist på studier som undersöker hur sexuella övergrepp i barndomen påverkar mäns föräldraskap.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är ta fram kunskap om mäns erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen och hur dessa erfarenheter inverkar på deras föräldraskap som vuxna. Vi undersöker hur män med erfarenheter av sexuella övergrepp uppfattat tanken på att bli förälder innan de beslutar sig för att skaffa barn. Vi undersöker även hur männen beskriver, förstår och hanterar sitt föräldraskap samt vilka stöd- och hjälpinsatser de upplever att de är eller har varit i behov av kring sitt föräldraskap.

Deltagare sökes till intervjustudie 

Deltagare sökes till intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen.

Är du man över 18 år, har erfarenheter av föräldraskap och bär på minnen av sexuella övergrepp från din barndom? Då skulle vi vilja bjuda in dig till att delta i en intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen. 

Läs mer om studien och vad den innebär

Deltagande i studien

För att få delta i studien måste deltagaren vara en vuxen man, dvs över 18 år, ha erfarenheter av föräldraskap och ha upplevt sexuella övergrepp i sin barndom.
Sexuella övergrepp i studien avser övergrepp där en förövare tilltvingat sig, eller försökt tilltvinga sig sexuella handlingar så som oralt, vaginalt eller analt samlag eller som övergrepp i form av att en förövare tar på/smeker barnets kropp på ett sexuellt sätt, får barnet att ta på förövarens kropp i sexuell mening eller att förövaren får barnet att posera naken.

Minnen av sexuella övergrepp i barndomen kan uppkomma och förstärkas i vuxen ålder i samband med ett blivande föräldraskap Frågor som vi vill försöka få svar på är hur män med erfarenheter av sexuella övergrepp uppfattat tanken om att bli förälder innan de beslutar sig för att skaffa barn. Vi undersöker även hur männen beskriver, förstår och hanterar sitt föräldraskap samt vilka stöd- och hjälpinsatser de upplever att de är eller har varit i behov av kring sitt föräldraskap.

Hur går undersökningen till?

Om Du väljer att vara med i undersökningen så genomförs denna genom individuella intervjuer. Varje intervju kommer att pågå mellan 60–90 minuter. Du bestämmer om intervjun ska utföras genom att vi träffas på någon allmän plats eller via zoom eller telefon. Intervjun genomförs vid tillfälle när det passar Dig bäst.

Under intervjun kommer du få berätta om dig själv och dina barndomsupplevelser. Du kommer få beskriva ditt föräldraskap. Du kommer även få berätta hur du påverkats av minnen av sexuella övergrepp i samband med ditt föräldraskap och hur du har hanterat de eventuella utmaningar du upplevt i föräldraskapet. Du kommer få frågor om vilka stödinsatser som har varit eller som skulle kunna vara behjälpliga för dig i hanteringen av erfarenheterna av sexuella övergrepp i samband med att du blev förälder.

Vissa frågor som ställs under intervjuer kan ibland upplevas svåra att tala om. Samtalsämnena som tas upp kan resultera i att jobbiga minnen och negativa känslor väcks till liv. Det är därför viktigt att du noga funderar på om du vill delta i studien. Det är alltid frivilligt att delta i forskningsprojekt och som deltagare har du rätt att avbryta ditt deltagande när som helt och utan att ange skäl. Om du märker att känslor rörs upp under eller efter intervjutillfället på ett sätt som skapar obehag kan projektledaren hjälpa dig att ta kontakt med någon professionell för vidare samtal.

Hantering av data och sekretess

De personuppgifter du lämnar i samband med ditt deltagande i studien förvaras skyddat i enlighet med dokumenthanteringsregler för Malmö universitet. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till utomstående personer, verksamheter eller forskare, varken nationellt eller internationellt. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Allt som sägs i intervjuerna kommer att anonymiseras och hanteras helt konfidentiellt. Ditt namn, geografiska platser knutna till dig, din ålder, yrkestillhörighet, arbetsplatser, namn på anhöriga osv. kommer att ändras så att du som deltagarna i studien inte kan identifieras. Intervjuerna förvaras inlåst på lösenordskyddade digitala lagringsenheter på Malmö universitet där endast den projektansvarige har tillgång.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Frivillighet och samtycke

Deltagandet i intervjustudien är frivilligt, vilket innebär att ditt samtycke blir viktigt. Om du beslutar dig för att delta kommer du få fylla i en skriftlig samtyckesblankett som garanti för att du vill medverka. Om du påbörjat ett deltagande i studien kan du när som helst avbryta detta om du inte längre vill vara med, även under ett intervjutillfälle. Du har även möjlighet att kontakta projektansvarig efter en intervju om du vill ändra eller ta bort något du sagt. Detta kan göras så länge resultaten inte är publicerade. Redan tryckta texter kan inte återkallas.