Fakta

Kontaktperson:
Anna Hart
Finansiär:
  • Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
03 september 2020 - 03 september 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Varje människa har rätt till säkra och trygga sexuella relationer utan tvång. Personer med intellektuell funktionsnedsättning tillhör en minoritetsgrupp och forskning indikerar att flera sexuella sårbarhetsfaktorer kan förekomma jämfört med övrig befolkning.

Både internationell och nationell forskning indikerar att det på gruppnivå generellt finns en sämre kunskap kring sexualitet, men det kan skilja sig på individnivå. Målgruppens kognitiva svårigheter kan innebära att de kan ha svårt att tolka och förstå de sociala koder som utspelas i ett sexuellt samspel. Detta kan ha betydelse kring förståelsen kring, dels sina egna gränsdragningar, men också sin partners.

Syftet med projektet är att få fördjupade kunskaper om hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning reflekterar och resonerar om sina sexuella erfarenheter. Projektet avser också att leda till kunskap som kan ligga till grund för preventiva och stödjande insatser i arbetet med sexuell hälsa bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

I projektet används en kvalitativ ansats för att erhålla fördjupade kunskaper om sexuella erfarenheter hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metod för att samla in data i hela projektet sker genom individuella kvalitativa intervjuer.