Presentation

En central forskningsuppgift för mig är att presentera alternativa synsätt på begreppen etnicitet och omsorg och jag har i synnerhet flyttat fokus från det som ses som specifikt “etniskt” till att istället betraktas som etniska relationer. Detta illustrerar jag genom hur det etniska finns i språket, i relationerna mellan så kallade diskurser. Min forskning handlar om hur vårdgivare inom äldreomsorgen resonerar om frågor som berör begreppen klass, genus, ålder och etnicitet. Det övergripande målet är att närma sig det komplexa i omsorgen och de sociala relationer och hur dessa beskrivs av vårdgivare själva. Här blir villkoren i arbetet det mest centrala. Avsikten med forskningen är att illustrera hur de praktiska händelserna i arbetslivet är kopplade till och regleras av de diskurser som omger dem. Sammantaget kan min vetenskapliga verksamhet kategoriseras enligt följande tre teman:

  • Villkor i arbetet med äldre

  • Etniska relationer i socialt arbete

  • Migrationens betydelse för äldreomsorgen

Min forskning handlar således om arbetsvillkor inom äldreomsorgen och i synnerhet om betydelsen av klass, kön och etnicitet och hur dessa är centrala variabler i förståelsen av de villkor som människor arbetar under. Mina nuvarande projekt fokuserar migrationsrelaterade aspekter av socialt arbete. Det handlar om att fördjupa och förstärka forskningen om arbetsmiljö, arbetets organisering samt styrning och ledning av äldreomsorgsarbetet. Här är genusperspektivet väldigt centralt. Nyckelord: äldreomsorg, arbetsvillkor, migration, etnicitet, genus, diskursanalys.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.