Presentation

En central uppgift för mig har varit att presentera alternativa synsätt på begreppen etnicitet och omsorg och jag har i synnerhet flytta fokus från det som vi ofta ser som specifikt “etniskt” till att istället handla om etniska relationer. Detta illustrerar jag genom hur det etniska finns i språket, i relationerna mellan så kallade diskurser. Det har handlat om hur vårdgivare inom äldreomsorgen resonerar om frågor som berör begreppen klass, genus, ålder och etnicitet. Det övergripande målet med min forskning är att närma sig det komplexa i omsorgen och de sociala relationer som beskrivs av vårdgivare själva. Här blir villkoren i arbetet det mest centrala. Avsikten med forskningen är att illustrera hur de praktiska händelserna i arbetslivet är kopplade till och regleras av de diskurser som omger dem. Sammantaget kan min vetenskapliga verksamhet kategoriseras enligt följande tre teman: * Villkor i arbetet med äldre

  • Etniska relationer i socialt arbete

  • Migranters betydelse för äldreomsorgen

Min forskning handlar om arbetsvillkor inom äldreomsorgen och i synnerhet om betydelsen av klass, kön och etnicitet som centrala variabler i förståelsen av de villkor som människor arbetar under. Mina nuvarande projekt fokuseras kring migrationsrelaterade aspekter av socialt arbete. Det handlar om att fördjupa och förstärka forskningen som berör arbetsmiljö, arbetets organisering samt styrning och ledning av arbete. Här är genusperspektivet väldigt centralt. Med ett nära samarbete och en samverkan med arbetsgivare och arbetsplatser växer spännande utvecklingsområden fram och gör också att de goda exemplen kan lyftas och praktiken förändras.