Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Ämnet naturkunskap är en viktig brygga mellan skola och samhälle när det gäller naturvetenskaplig kunskap och hur vi förhåller oss som medborgare i olika samhällsfrågor som rör exempelvis klimat, miljö och hälsa. Naturkunskap och lärande betonar såväl kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena som naturvetenskapens roll i samhället.

Kursinnehåll

I kursen introduceras professionsämnet Naturkunskap och lärande, bland annat behandlas naturkunskapsämnets ämnesplan i Lgy11 och progressionen i både ämne och ämnesdidaktik, mellan och i ämnets sex kurser. Den klassiska mekanikens teori och begreppsbildning kring rörelse (en- och tvådimensionell), orsak och verkan samt rörelsemängd behandlas.

Grundläggande begrepp med syfte att skapa en förståelse för organiska och biokemiska molekyler, deras uppbyggnad samt reaktionsmekanismer behandlas med fokus på mat, kost och hälsa och kostens påverkan på miljön.

Modeller för att förstå och beskriva naturvetenskapliga fenomen i vardagliga och samhälleliga kontexter studeras och elevers föreställningar och lärande om världen problematiseras. Vidare används modeller för analys och design av undervisning i naturkunskap.

Genom laborativt arbete tränas både eget handhavande och metodik för laborativt arbete med elever.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B + Samhällskunskap A + Matematik C + Naturkunskap B (kan ersättas av BiA+FyA+KeA)

Eller

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 + Matematik 3b (alternativt Matematik 3c) + Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt