Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Idrott

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor. Ämnesstudierna i idrott omfattar 120 hp.

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Följande ämnen går att välja med idrott som förstaämne

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Engelska
 • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Naturkunskap (behörighetskrav Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller MaC)
 • Religion
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund.

Du kan välja idrott som andraämne och kombinera med ytterligare ämnen

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med idrott som andraämne. De två självständiga arbetena som ingår i utbildningen (om 15 hp vardera) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att idrott som andraämne omfattar 90 högskolepoäng. Om du vill läsa idrott som andraämne ansöker du till ditt förstaämne och väljer sen idrott som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Följande ämnen kan kombineras med engelska som andraämne:

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger en bra grund för att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Varför ska jag studera på Malmö universitet?

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet. Du studerar nära en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bland annat pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Studera utomlands en termin

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

Efter examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för gymnasielärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Idrott och Hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Naturkunskap 2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Som lärare formar du människors liv och framtid."

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan hjälper elevernas inlärning, samarbete och hälsa, enligt Dastan Rashid. I det nya jobbet som idrottslärare i årskurs 7–9 i Malmö har han nytta av sina erfarenheter av att vägleda elever och arbeta med skolans värderingar. Och nu tror han att han hittat rätt.

"Som lärare formar du människors liv och framtid."

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan hjälper elevernas inlärning, samarbete och hälsa, enligt Dastan Rashid. I det nya jobbet som idrottslärare i årskurs 7–9 i Malmö har han nytta av sina erfarenheter av att vägleda elever och arbeta med skolans värderingar. Och nu tror han att han hittat rätt.

– Nu får jag chansen att bara fokusera på idrott och hälsa tillsammans med en kollega. Jag inspireras av att det är en skola som jobbar för elevernas och medarbetarnas bästa, säger han.

I första jobbet på en grundskola i Klippan fick Dastan ansvar för att bygga upp värdegrundsarbetet i skolan. Han planerade också olika aktiviteter för rasterna och verksamheten utomhus. Efter det blev han lärare på en gymnasieskola i Helsingborg, där han undervisade och stöttade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det handlar om elever med autism, adhd eller asperger. Jag hjälper dem att hitta vägar till att nå sina mål och utvecklas i sin egen takt. Eleverna går antingen ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, alternativt ett introduktionsprogram.

Sedan första jobbet har Dastan också varit mentor för studenter som behöver pedagogiskt stöd vid Malmö universitet. Han hjälper studenterna och lär sig samtidigt mycket själv längs vägen.

– Kunskapen att vara mentor behövs i mitt jobb, eftersom jag konstant handleder elever genom deras resa. Mitt tips är att vara mentor eller jobba vid sidan om studierna, så att du kan ta med dina kunskaper och erfarenheter ut i arbetslivet.

Dastan började studera idrott och hälsa vid ett annat universitet, men bytte sedan till ämneslärarutbildningen på Malmö universitet.

– Mitt förstaämne är idrott och jag var intresserad av att läsa religion som andraämne. När jag började i Malmö kunde jag tillgodoräkna mig nästan alla kurser, 45 poäng, från den tidigare utbildningen.

Dastan har bott i Lund och pendlat till Malmö under hela utbildningen, vilket har varit smidigt. Han ser det som en fördel att utbildningen är fem år, eftersom det alltid finns mer att lära i läraryrket.

– Jag har nytta av alla kunskaper från universitetet. Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerade utmärkt – när jag arbetade på skolor fick jag använda mina kunskaper i praktiken. Som lärare har jag ett dubbelt uppdrag att utbilda och fostra. Värden som ödmjukhet och generositet kommer eleverna att ha nytta av i livet.

Matilda provade nycirkus i idrottsundervisningen

Efter bland annat 150 hopp på 30 sekunder har hon en tredjeplats i hoppreps-SM på meritlistan. När Matilda Lindberg skulle skriva sitt examensarbete var ämnet givet: nycirkus.

Matilda provade nycirkus i idrottsundervisningen

Efter bland annat 150 hopp på 30 sekunder har hon en tredjeplats i hoppreps-SM på meritlistan. När Matilda Lindberg skulle skriva sitt examensarbete var ämnet givet: nycirkus.

– Jag ville se hur man kan använda nycirkus i ämnet idrott och hälsa. Hur nycirkus kan användas för att förverkliga intentionerna i läroplanen om att motverka traditionella könsmönster, säger Matilda, som fick priset för bästa examensarbete med genustema.

Matilda höll tre provlektioner i en åttondeklass, som fick testa moment som jonglering, rockring, hopprep och balans på olika sätt. I enkäter och intervjuer fick eleverna sedan svara på hur de upplevde träningen och om nycirkus kan funka på en lektion i idrott och hälsa.

– Vid intervjuerna framkom att eleverna aldrig sett killar rocka rockring förr. Då började jag fundera på vad det beror på. Rockringar är ju något som finns på varenda skola, säger hon.

Bortom könsstereotyper

Hon tror att den annorlunda formen med nycirkus kan vara ett sätt att komma förbi föreställningen om vad som anses vara aktiviteter typiska för tjejer respektive killar. Cirkus går också mycket väl går att förena med ämnesplaner för idrott och hälsa, som t ex innehåller rörelse till musik.

I uppsatsen presenterar Matilda förslag på hur skolan kan använda befintlig utrustning för att hålla kostnaderna nere. De allra flesta av eleverna var positiva till inslag av nycirkus på idrottslektioner. 

Idrott, drama och cirkus

– Jag önskar att aktiviteter och rörelser inte skulle begränsa människor. Istället skulle det möjliggöra för individen att känna frihet att syssla med vilken aktivitet hon eller han vill. Oberoende av om man är flicka eller pojke, säger Matilda, som tränar enhjuling, jonglering och att gå på lina. 

Hon har varit instruktör cirkusläger i både USA och Sverige och har också läst svenska och pedagogiskt drama.

–Jag skulle gärna jobba med något där jag kan kombinera idrott, drama och cirkus.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se