Jag har alltid lockats av språk och det kommunikativa i språk.

Viola Steen, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Svenska

Svenska och lärande fokuserar på kunskaper om språk, litteratur, andra medietexter och ämnesdidaktik samt betonar att språkutveckling sker i sociala sammanhang. Ämnesstudierna i svenska omfattar 120 hp.

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Följande ämnen går att välja med svenska som förstaämne

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

  • Engelska
  • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
  • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
  • Naturkunskap (behörighetskrav Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller MaC, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
  • Religion
  • Svenska som andraspråk
  • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
  • Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3)
  • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
  • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund.

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för gymnasielärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Viola lockas av det kommunikativa i språket

Viola Sten ska bli gymnasielärare i svenska och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har tidigare frilansat som journalist men hon har också jobbat som elevassistent i skolan.

Viola lockas av det kommunikativa i språket

Viola Sten ska bli gymnasielärare i svenska och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har tidigare frilansat som journalist men hon har också jobbat som elevassistent i skolan.

Varför väljer du att bli lärare i svenska?

– Jag har alltid lockats av språk och det kommunikativa i språk. Där finns även en maktaspekt så att den som kan tala och skriva på ett annat sätt kan ta sig fram i samhället. Språk utvecklas hela tiden och vi är med och producerar denna förändring.

– Jag menar även att svenskämnet är speciellt då det är gränsöverskridande och man kan jobba tematiskt med  skolans alla ämnen. Det gör det spännande och mångdimensionellt. 

– Jag gillar även den sociala delen av yrket och få närmare kontakt med unga människor som är på väg. Det är stor dynamik i ett klassrum med så mycket olika människor vilket läraren måste hantera. Läraryrket är samtidigt kreativt, där jag som lärare väljer ingångar och undervisningsmetoder och den ena dagen är inte den andra lik. 

Hur gör du för att få ungdomar intressera sig för svenska språket och litteraturen?

Min uppgift är att öppna för att litteratur och språk är roligt, intressant och nödvändigt. Men vem har sagt att det är lätt, däri ligger utmaningen. Jag skulle gärna jobba på Folkhögskola eller Komvux med äldre ungdomar eller vuxna.

Vad vill du mer bidra med i skolan?

– Jag vill vara med och höja svenskämnets och läraryrkets status. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera att den hela tiden ifrågasattes och togs ifrån de verktyg som är redskapen för en bra undervisning?

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se