Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Engelska

Engelska och lärande är ett interkulturellt och kommunikativt ämne som betonar att språkutveckling och språkanvändning sker i sociala sammanhang. Ämnesstudierna i engelska omfattar 120 hp. 

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Följande ämnen går att välja med engelska som förstaämne

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Naturkunskap (behörighetskrav Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller MaC, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Religion
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund.

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med engelska som andraämne. De två självständiga arbetena som ingår i utbildningen (om 15 hp vardera) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att engelska som andraämne omfattar 90 högskolepoäng. Om du vill läsa engelska som andraämne ansöker du till ditt förstaämne och väljer sen engelska som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Följande ämnen kan kombineras med engelska som andraämne:

 • Historia
 • Idrott
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för gymnasielärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Jag blev väl förberedd på det oförberedda

Det var en inspirerande kurs i litteraturhistoria som fick Stina Svensson att vilja bli lärare. Nu är hon lärare i engelska och svenska på John Bauergymnasiet i Ystad och väver in så mycket skönlitteratur i undervisningen som hon bara vågar.

Jag blev väl förberedd på det oförberedda

Det var en inspirerande kurs i litteraturhistoria som fick Stina Svensson att vilja bli lärare. Nu är hon lärare i engelska och svenska på John Bauergymnasiet i Ystad och väver in så mycket skönlitteratur i undervisningen som hon bara vågar.

Med cirka 20 lärare och 200 elever är John Bauergymnasiet en liten skola med både studieförberedande program och yrkesinriktade program som bageri-, florist- och IT-programmet.

Stina Svensson trivs jättebra:

– Det är inte så mycket katederundervisning utan eleverna sitter i grupper och arbetar. Vi utgår från deras intressen, men utifrån vad som kan vara till nytta för dem, inte bara vad de tycker är kul.

Från tiden på lärarutbildningen framhåller Stina Svensson särskilt lärarnas engagemang och att de lärde ut vad de praktiserade.

Fick prova på allt

– Om de förespråkade ett flerstämmigt klassrum var det också så att alla fick höras. Vi fick prova på allt utan att läraren sade ”nu ska vi pröva det här”. Momenten var integrerade och det har jag tänkt på i efterhand. Jag ska inte säga att alla föreläsningar var bra, men i alla fall så bra att jag inte ville missa någon, minns Stina Svensson.

Hur mycket tid en lärare får lägga på administrativa uppgifter blev en överraskning. Pedagogiskt innebar språnget ut i verkligheten däremot ingen stor omställning. Yrkeslivet stämde ganska väl med vad hon upplevt under praktiken.

– Vi blev väl förberedda på det oförberedda. Du kan planera en lektion hur mycket som helst och så blir det inte så i alla fall. Man måste kunna planera om. Det fick jag med mig från Lärarutbildningen, säger Stina Svensson.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se