Fakta

Kontaktperson:
Jonas Andersson
Finansiär:
  • FORMAS
Ansvarig vid Mau:
Jonas Andersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2022 - 30 juli 2024

Projektbeskrivning

Tillgänglighet och användbarhet i hemmiljön har genom pandemin fått en ny betydelse som både arbetsplats och fredad zon. Bristen på tillgängliga och användbara bostäder är bekymmersam för personer med funktionsnedsättning och äldre. Höga byggkostnader anges som orsak, samtidigt som samhällets krav anses för högt ställda. Tillgänglighet är en aspekt i Agenda 2030 (globala mål 11 och 16) men praktiken tolkar det ofta som kompakta och flexibla bostäder med minimimått framför behov en funktionsnedsättning ställer på utformning.

Med utgångspunkt i begreppen tillgänglighet och användbarhet undersöker forskningsprojektet hur begreppen säkras som funktionskrav för bostadsarkitekturen. Byggregelverk i länder med likartad betydelse som den svenska granskas samt experter på området intervjuas om tillämpning i bostadsutformning. Förebildliga bostadslösningarna identifieras genom ritningsanalys i förhållande till svenskt regelverk. Arkitekter till exemplen intervjuas om sin förståelse av begreppen.

Projektet använder fallstudiemetodik med intervjuer, sökord och dokumentanalys. Forskningsmaterial genomgår en diskursiv analys för att beskriva förståelsen av begreppen tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön. Genom att studera utformningskrav i byggregelverk och praktisk tillämpning beskriver projektet hur tillgängliga
och användbara bostäder kan utformas. Resultatet ger ny kunskap om bostadsarkitektur för välfärdssamhällets långsiktiga behov.