Fakta

Kontaktperson:
Malin Lindroth
Finansiär:
  • FORTE
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 december 2021 - 30 november 2024

Projektbeskrivning

Jämfört med jämnåriga så är unga i samhällsvård en sårbar grupp med nedsatt somatisk, psykisk och sexuell hälsa samt vårdbehov som behöver tillgodoses inom alla dessa områden. Unga homosexuella och bisexuella är överrepresenterade i olika former av samhällsvård, och unga HBTQ-personer (icke-binära personer inkluderat) är även sårbara avseende uppfyllandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Detta pekar på behovet att undersöka SRHR-bekräftande socialt arbete för unga HBTQ+-personer i samhällsvård i Sverige. Syftet är att undersöka i vilken mån, och hur, unga HBTQ+-personer i samhällsvård tillerkänns sina rättigheter i kontakter med socialtjänst och vårdgivare.

Tre övergripande forskningsfrågor kommer att vara vägledande i tre olika delstudier:

  1. I en dokumentanalys kommer vi att undersöka hur socialt arbete riktat till unga HBTQ-personer beskrivs i olika dokument inom socialtjänst och bland vårdgivare som erbjuder samhällsvård för unga
  2. I en intervjustudie med 15 socialsekreterare och 15 privata och statliga vårdgivare undersöks hur dessa beskriver sitt arbete med målgruppen
  3. I en intervjustudie med 20 unga HBTQ+-personer som har tidigare erfarenheter av samhällsvård undersöks hur de upplevt sina möten med socialarbetare och vårdgivare. En explorativ och flexibel design kommer att appliceras, och resultaten kommer att analyseras med stöd av teorier om unga, genus, sexualitet och marknadisering.

Det föreslagna projektet kommer att belysa SRHR-bekräftande socialt arbete för unga HBTQ-personer i Sverige. Därmed kan det bidra till en djup och nyanserad förståelse för hur socialt arbete med unga HBTQ-personer i samhällsvård genomförs och upplevs.

Vår ambition att generera kunskap som kan belysa svårigheter för sårbara grupper, och framför allt påvisa möjligheter till förändring, detta genom att upptäcka och beskriva goda exempel som kan spridas.