Fakta

Kontaktperson:
Catrin Stensson
Finansiär:
  • Malmö universitet och Ifous
Ansvarig vid Mau:
Ann-Christine Vallberg Roth
Projektperiod:
01 juli 2018 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskola genomförs i samverkan mellan det fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous), åtta kommuner och Malmö universitet. FoU-programmet tar avstamp i utmaningar, behov och förändrade förutsättningar som dagens förskola står inför genom ambitions­höjning i förskolans uppdrag. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn.

Utifrån dialog med deltagare från kommunerna kan önskemål spåras som tar upp behov av redskap för undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare uttrycks behov av kunskap för programmering och digital tekniktråd. Sambedömning är ett begrepp som prövas som stöd för beprövad erfarenhet med strävan efter vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors pedagogiska processer. Detta kan ske både i och mellan förskolor från olika delar av kommuner och mellan kommuner i projektet.

Syfte

I projektet studeras övergripande dels vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning i medverkandes texter, dels vad som kan känneteckna samhandlingar i undervisning och sambedömning utifrån teoriinformerade undervisningsupplägg. Vidare belyses vilka spår av didaktiska modeller som kan uttolkas i medverkandes texter och dokumenterade samhandlingar.

Mer specifikt studeras dels vad som kan känneteckna undervisning med musik, motorik-rörelse, matematik, naturvetenskap, teknik och värden i fokus. Dels belyses vad som kan känneteckna ledarskap och organisation, samt bedömning och sambedömning i relation till undervisning i förskola.

Med medverkande avses förskollärare, rektorer, biträdande rektorer och förvaltningsrepresentanter. Medverkandes texter avser samplaneringar, samvärderingar och skriftliga beskrivningar av vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning. Begreppet ”samhandling” avser handling mellan minst två aktörer, som exempelvis handling mellan barn-förskollärare, eller barn-förskollärare-material, eller förskollärare-rektor-dokument. Handling avser något som utförs och innebär aktion. Att handla inbegriper aktivering – att vara aktiv. Vidare belyser vi återkoppling och gensvar i samhandlingar som framträder i filmad undervisning.

I projektet kan alla involverade: barn, förskollärare, rektorer, biträdande rektorer, förvaltningsrepresentanter och forskare med sina mångskiftande och flerspråkiga bakgrunder och erfarenheter, ses som kunskapsbärare, kunskapsbrukare och potentiella kunskapsutvecklare.

På Ifous webbplats kan du läsa mer om FoU-programmet och ta del av rapporter och publikationer som är publicerade inom projektet.

Ifous webbplats

Doktorand

Catrin Stensson är doktorand i projektet. På hennes sida hittar du publikationer och pågående forskningsprojekt. 

Catrin Stensson

Forskarna i projektet

LS-forskare.jpg

Fr. v. Catrin Stensson, Sverker Aasa, Ann-Christine Vallberg Roth, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Jesper Sjöström. Bild: Håkan Röjder.

Etikprövning

Forskningsetiskt följer projektet Vetenskapsrådets riktlinjer. Forskningsprojektet har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Lund (2018-01-10).