Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Idrott

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor. Ämnesstudierna i idrott omfattar 90 hp. 

Andra- och tredjeämne

Utöver ditt förstaämne så väljer du antingen att läsa ett ämne om 60 eller 90 hp eller två ämnen om 45 hp vardera.

 • Om du väljer att läsa 60 hp i ditt andraämnet omfattar utbildningen 240 hp och läses på fyra år.
 • Om du väljer att läsa ett andra- och ett tredje ämne om 45 hp vardera omfattar utbildningen 270 hp och läses på 4,5-5 år.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Utbildningen har också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Ämneskombinationer möjliga som andra-/tredjeämne med idrott som förstaämne

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Biologi/Teknik (behörighetskrav Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2) och Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller BiB, KeA, MaC, NkB (kan ersättas av Fysik A))
 • Fysik/Teknik (behörighetskrav Fysik 2, Matematik 4, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Kemi 1) eller FyB, MaD, NkB (kan ersättas av BiA+KeA))
 • Geografi/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Religion/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

Du kan också välja idrott som andraämne och kombinera med ytterligare ämnen

Vissa ämnen ges endast som förstaämnen, men går att kombinera med idrott som andraämne. De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att idrott som andraämne omfattar 60 hp.

Följande ämnen kan kombineras med idrott som andraämne:

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Du ansöker till förstaämnet och väljer idrott som andraämne under tiden som du går din utbildning.

Varför ska jag studera på Malmö universitet?

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Studera utomlands en termin

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra då du läser ditt andraämne/tredjeämne.

Efter examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 där bild, eller idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i examen också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan om din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng (för svenska och samhällskunskap krävs 120 hp). 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Som lärare formar du människors liv och framtid."

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan hjälper elevernas inlärning, samarbete och hälsa, enligt Dastan Rashid. I det nya jobbet som idrottslärare i årskurs 7–9 i Malmö har han nytta av sina erfarenheter av att vägleda elever och arbeta med skolans värderingar. Och nu tror han att han hittat rätt.

"Som lärare formar du människors liv och framtid."

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan hjälper elevernas inlärning, samarbete och hälsa, enligt Dastan Rashid. I det nya jobbet som idrottslärare i årskurs 7–9 i Malmö har han nytta av sina erfarenheter av att vägleda elever och arbeta med skolans värderingar. Och nu tror han att han hittat rätt.

– Nu får jag chansen att bara fokusera på idrott och hälsa tillsammans med en kollega. Jag inspireras av att det är en skola som jobbar för elevernas och medarbetarnas bästa, säger han.

I första jobbet på en grundskola i Klippan fick Dastan ansvar för att bygga upp värdegrundsarbetet i skolan. Han planerade också olika aktiviteter för rasterna och verksamheten utomhus. Efter det blev han lärare på en gymnasieskola i Helsingborg, där han undervisade och stöttade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det handlar om elever med autism, adhd eller asperger. Jag hjälper dem att hitta vägar till att nå sina mål och utvecklas i sin egen takt. Eleverna går antingen ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program, alternativt ett introduktionsprogram.

Sedan första jobbet har Dastan också varit mentor för studenter som behöver pedagogiskt stöd vid Malmö universitet. Han hjälper studenterna och lär sig samtidigt mycket själv längs vägen.

– Kunskapen att vara mentor behövs i mitt jobb, eftersom jag konstant handleder elever genom deras resa. Mitt tips är att vara mentor eller jobba vid sidan om studierna, så att du kan ta med dina kunskaper och erfarenheter ut i arbetslivet.

Dastan började studera idrott och hälsa vid ett annat universitet, men bytte sedan till ämneslärarutbildningen på Malmö universitet.

– Mitt förstaämne är idrott och jag var intresserad av att läsa religion som andraämne. När jag började i Malmö kunde jag tillgodoräkna mig nästan alla kurser, 45 poäng, från den tidigare utbildningen.

Dastan har bott i Lund och pendlat till Malmö under hela utbildningen, vilket har varit smidigt. Han har studerat till ämneslärare inom gymnasieskolan och ser det som en fördel att utbildningen är fem år, eftersom det alltid finns mer att lära i läraryrket.

– Jag har nytta av alla kunskaper från universitetet. Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerade utmärkt – när jag arbetade på skolor fick jag använda mina kunskaper i praktiken. Som lärare har jag ett dubbelt uppdrag att utbilda och fostra. Värden som ödmjukhet och generositet kommer eleverna att ha nytta av i livet.

Mikaela vill ha ett socialt jobb

Med ämnena idrott och naturkunskap har Mikaela Hilbertsson hittat en bra kombination. Hon kan diskutera frågor om kropp och hälsa och samtidigt ta naturkunskapen till hjälp för att diskutera livsstilens betydelse - för individen själv men också ur ett globalt perspektiv.

Mikaela vill ha ett socialt jobb

Med ämnena idrott och naturkunskap har Mikaela Hilbertsson hittat en bra kombination. Hon kan diskutera frågor om kropp och hälsa och samtidigt ta naturkunskapen till hjälp för att diskutera livsstilens betydelse - för individen själv men också ur ett globalt perspektiv.

– Jag vill sprida kunskap om hur saker och ting faktiskt funkar, och då inte bara teoretiskt, säger hon. Mikaela ville ha ett socialt och roligt jobb, och det hittade hon i läraryrket. Att hon alltid varit fysiskt aktiv och intresserad av idrott gjorde ämnesvalet idrott självklart. 

Ett rörligt jobb där hon själv kan vara aktiv i undervisningen, passar henne perfekt.

– Jag vill sprida en förståelse för hur man tar hand om sig själv och att idrott är viktigt för hälsan.

I naturkunskapen kommer hon att undervisa om andra saker som engagerar henne, som miljöfrågor och naturvetenskapens betydelse i vår vardag. Mikaela vill skapa en förståelse för den värld vi lever i och hur man kan fatta välgrundade beslut.

Lektionsplanering viktig färdighet

Hon tycker att hon fått mycket under utbildningen som blir användbart i det framtida yrkeslivet. Särskilt uppskattar Mikaela att klassen får jobba mycket med lektionsplanering.

– I idrott lämnar vi in en lektionsplanering som vi sen också testar praktiskt tillsammans med kurskamraterna. Samma sak inom naturkunskap. Det är väldigt bra att ha med sig när man börjar jobba.

– Det jag hade velat ha mer av är konflikthantering – hur man som lärare tacklar svåra situationer av olika slag.

Vill väcka ett intresse och lära ut för livet

– Ett av mina främsta mål är att skapa intresse för de ämnen jag undervisar i, och att de ska ha nytta av det de lär sig skolan i hela livet.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se