Om projektet

Hälsa och hälsovanor skapas i tidig ålder vilket understryker vikten av tidiga insatser där hem, förskola och skola är viktiga aktörer. Enligt Artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Då barnkonventionen sedan 2020 är en del av svensk lag väcks frågor om hur vi gemensamt kan sträva efter att göra det bästa för barnen. Trots en generellt god framtidstro uppger dagens unga generation att de upplever sömnbesvär, huvudvärk, nedstämdhet och andra psykiska besvär i större utsträckning än tidigare och de konsumerar mer sjukvård och psykofarmaka för dessa symtom jämfört med tidigare generationer. Därutöver rör de sig mindre och andelen barn och unga med fetma och övervikt ökar.

I linje med denna problematik har antalet nya fall av depression, ångestsyndrom, självskador och ätstörningar bland barn och unga vuxna ökat under en lång tid. Förklaringar och orsaker bakom denna ökning är många och bilden kring barns hälsa är komplex. All forskning pekar på att det är av yttersta vikt att frågor kopplat till både psykisk hälsa och fysisk hälsa måste prioriteras från det att våra barn föds och kontinuerligt under hela deras förskole- och skolgång. Skolan är den enda institution som möter alla barn och därför är det av stor vikt att det i skolan måste finnas förutsättningar i form av kunskap och kompetens för att arbeta hälsofrämjande och se till att barnen ges möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Detta knyter också väl an till skollagens skrivningar att ett hälsofrämjande perspektiv ska genomsyra utbildningens alla delar.

Detta projekt syftar till att undersöka hur lärare kan rustas för att möta denna hälsoproblematik bland barn och unga och vilka insatser som behöver göras för att uppnå detta. Inom ramen för projektet kommer studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser att genomföras för att undersöka behov av kunskap och upplevd beredskap för att möta hälsofrågor bland lärarstudenter, lärarutbildare, rektorer och verksamma pedagoger inom både förskola och skola.