Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Målet är att få bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen – i det alltmer mångspråkiga samhälle vi lever i.

Vår forskning

Vi lever i ett växande flerspråkigt och mångkulturellt samhälle som påverkar utbildning på alla nivåer. Forskningsprogrammet Litteracitet och inkluderande ämnesundervisning i ett flerspråkigt samhälle vill bidra med en djupare förståelse för hur språket inom olika ämnesområden påverkar och driver elevers och studenters lärande.

Programmet vill också bidra till ökad kvalitet i undervisningen genom att tillhandahålla praktiska verktyg för lärare i skolan och inom högre utbildning, som kan integreras i lärsituationer för att förstärka och stödja elevers och studenters litteracitet i relation till lärande inom olika skolämnen.

Programmet består av sju fokusområden:

Litteracitet, flerspråkighet och inkluderande undervisning i alla ämnen

Detta fokusområde ger en övergripande bild och de teoretiska och praktiska förutsättningarna utvecklas i relation till och för de andra områdena. Här samarbetar alla de deltagande forskarna.

Litteracitet i NO-undervisningen

Vilka aktiviteter i NO-klassrummen för mellanstadieelever skapar förutsättningar för inkluderande undervisning i flerspråkiga kontexter?

Litteracitet i matematik-undervisningen

Här undersöks hur dagens matematikundervisning återspeglar förändringar i samhället däribland migration och globalisering.

Litteracitet i SO-undervisningen

Detta fokusområde undersöker hur elevers skrivförmåga utvecklas, samtidigt som eleverna utvecklar sin ämnesförståelse i historia och samhällsvetenskap.

Nyanlända ungdomars möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång

Här undersöks nyanlända elevers skolframgångar i relation till olika litteracitetsperspektiv.

Läs-, skriv- och språkutveckling

Detta fokusområde består av ett interventionsprogram där förskollärare och grundlärare F-3 deltar i fortbildning kring ett evidensbaserat ramverk för språklärande. Lärarna använder sedan detta ramverk i kombination med olika undervisningstekniker för att stödja elever med hörselnedsättningar.

Akademisk litteracitet

Detta område fokuserar lärarstudenters akademiska litteracitet och hur de utvecklar sitt akademiska skrivande i förhållande till olika ämneskurser.

Klassrumsapplikationer

Undersöker utvecklingen av praktiska klassrumsapplikationer och språkstödjande redskap i olika ämnen.

 

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Inom programmet samarbetar flera forskare från olika discipliner, bland annat pedagogik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap och datavetenskap.

Totalt antal träffar: 20

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut några gånger per termin.

Anmälan till nyhetsbrevet