Forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching undersöker språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Målet är att få bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen – i det alltmer mångspråkiga samhälle vi lever i.

Vår forskning

Vi lever i ett växande flerspråkigt och mångkulturellt samhälle som påverkar utbildning på alla nivåer. Forskningsprogrammet Litteracitet och inkluderande ämnesundervisning i ett flerspråkigt samhälle vill bidra med en djupare förståelse för hur språket inom olika ämnesområden påverkar och driver elevers och studenters lärande.

Programmet vill också bidra till ökad kvalitet i undervisningen genom att tillhandahålla praktiska verktyg för lärare i skolan och inom högre utbildning, som kan integreras i lärsituationer för att förstärka och stödja elevers och studenters litteracitet i relation till lärande inom olika skolämnen.

Programmet består av sju fokusområden:

Litteracitet, flerspråkighet och inkluderande undervisning i alla ämnen

Detta fokusområde ger en övergripande bild och de teoretiska och praktiska förutsättningarna utvecklas i relation till och för de andra områdena. Här samarbetar alla de deltagande forskarna.

Litteracitet i NO-undervisningen

Vilka aktiviteter i NO-klassrummen för mellanstadieelever skapar förutsättningar för inkluderande undervisning i flerspråkiga kontexter?

Litteracitet i matematik-undervisningen

Här undersöks hur dagens matematikundervisning återspeglar förändringar i samhället däribland migration och globalisering.

Litteracitet i SO-undervisningen

Detta fokusområde undersöker hur elevers skrivförmåga utvecklas, samtidigt som eleverna utvecklar sin ämnesförståelse i historia och samhällsvetenskap.

Nyanlända ungdomars möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång

Här undersöks nyanlända elevers skolframgångar i relation till olika litteracitetsperspektiv.

Läs-, skriv- och språkutveckling

Detta fokusområde består av ett interventionsprogram där förskollärare och grundlärare F-3 deltar i fortbildning kring ett evidensbaserat ramverk för språklärande. Lärarna använder sedan detta ramverk i kombination med olika undervisningstekniker för att stödja elever med hörselnedsättningar.

Akademisk litteracitet

Detta område fokuserar lärarstudenters akademiska litteracitet och hur de utvecklar sitt akademiska skrivande i förhållande till olika ämneskurser.

Klassrumsapplikationer

Undersöker utvecklingen av praktiska klassrumsapplikationer och språkstödjande redskap i olika ämnen.

Forskare

Inom programmet samarbetar flera forskare från olika discipliner, bland annat pedagogik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap och datavetenskap.

Se våra forskare

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut några gånger per termin.

Anmälan till nyhetsbrevet