Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Utbildning på Lärande och samhälle

Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv.

Lärarutbildning och övriga program

Magister- och masterutbildningar

Fristående kurser

Kurser inom ett flertal ämnesområden

Särskilda projekt

Forskning på Lärande och samhälle

Forskningen på fakulteten är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Här erbjuds forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt språk- och litteraturdidaktik. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Kontakta Tobias Olsson, prodekan 040-665 78 21 för information.  

Forskningsprojekt

Total hits: 27

Samarbeta med fakulteten Lärande och samhälle

Låt oss samarbeta! Låt våra forskare,lärare,projektledare och studenter gå in och stödja din organisation. Vi löser utmaningar och utvecklingsbehov tillsammans. Här är några exempel - men vi är också öppna för dina idéer! Kontakta Margareta Serder för mer information om fakultetens samverkansfrågor

ULF

Lärande och samhällen är knutet till det nationella försöksprojektet ULF, utbildning, lärande och forskning, för att stimulera praktiknära forskning. 

För partnerskolor

Partnerskolor/VFU

Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne våra  studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november 

Sök fram och skapa listor på era studenter

Från och med höstterminen 2020 får ni fram era listor via vfu-portalen vfusyd.su.se. Listor på destudenter som läser vid Lunds universitet får ni av Suzana Ristic, suzana.ristic@uvet.lu.se. Så småningom kommer även Lunds universitets studenter att finnas i portalen.

Inloggning till vfu-portalen

  • VFU-samordnare, anmäler sig till portalvfu@mau.se. Finns redan en VFU-samordnare i kommunen anmäler den personen ev. ytterligare VFU-samordnare.
  • VFU-ansvarig, anmäls av VFU-samordnaren i kommunen till portalvfu@mau.se
  • Tittbehörighet, anmäls av VFU-samordnaren i kommunen till portalvfu@mau.se

    Efter anmälan får du en inbjudan med instruktioner om hur du loggar in i vfu-portalen.

Kurser och seminarier i handledning

Varje termin återkommer ett antal populära seminarier som fokuserar på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). All pedagogisk personal är välkommen, även du som inte just nu är handledare till studenter på våra lärarprogram vid Malmö universitet. Kursen Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja lärarstuderandes utveckling från novis till professionell under sin verksamhetsförlagda tid i lärarutbildningen. 

Vfu-råd

Fakulteten och partnerskolorna samverkar i ett vfu-råd. Detta för att verksamhetsförlagd utbildning genomförs, utvärderas och utvecklas i enlighet med fakultetens kvalitetsarbete och ”Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i Skåne”. Vfu-rådet leds av fakultetens utbildningschef. Övriga medverkande är fyra representanter från partnerskolorna, en studentrepresentant, representanter från lärarutbildningarnas programråd samt övrig personal.

Riktlinjer för vfu-råd för lärarprogram

Kontakt

E-post: ls.vfu@mau.se  eller Marie Brandt, utbildningsledare.

Samarbete med Malmö stad: Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett samarbete med Pedagogisk inspiration (PI) i Malmö stad. Syftet är att ge goda förutsättningar för förskollärares och lärares arbete och barn och ungas livsval. Samverkan betyder att forskning och beprövad erfarenhet blir till gagn för förskolans, skolans och universitetets utveckling. Samverkan ska även skapa kunskapsallianser för praktikrelevant och praktiknära forskning och utveckling. Fyra forskningsledare har i uppdrag att entusiasmera och stödja lärare i förskola, skola och universitet. Forskningsledarna ska också delta i, starta och leda forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Även att söka pengar...
Forskningsledarna ska också söka externa medel för forskning. Det innebär också att utveckla aktionsforskningsprojekt och processlärande.  

Stärka former för kunskapsdelning
Forskningsledarna ska även arbeta för att nya kanaler och plattformar för kunskapsdelning skapas. Detta så att kunskapsallianser mellan förskollärare och lärare i Malmö stad och forskare på Malmö universitet etableras.

Kontakt

Bli handledare för framtida studie- och yrkesvägledare

Du som är utbildad vägledare och arbetar inom allmänna utbildningsväsendetkan anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder genom att kontakta Krystyna Hansson  Du kommer sedan att bli kontaktad av universitet någon vecka innan VFU-perioden börjar, och får då besked på om en student har placerats hos dig.

Arbetar du i en verksamhet utanför utbildningsväsendet med t.ex. vägledning, rehabilitering och rekrytering ska du kontakta Krystyna Hansson för mer information. 

Anmäl dig här

Handledardag 28 september 

Träffarna är öppna för alla som brukar ta emot SYV-studenter, för alla som har tagit emot någon gång tidigare men som har haft uppehåll, och för alla som vill börja som nya handledare. Det är inte obligatoriskt att delta i handledardagarna för att få vara handledare.

Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö universitet hälsar er välkomna till höstens handledardag för yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Det har varit ett annorlunda år för oss alla och även denna träff kommer att bli lite annorlunda än hur det normalt brukar vara. Vi ses denna gång via Zoom och det är en halvdagsträff som gäller denna gång. Vi hoppas på ett bra utbyte av information och era synpunkter kring innehållet. Någon föranmälan krävs inte. Du klickar bara in dig på länken (nedan). 

Program

  • Vad händer på utbildningen och hur hanterar vi att vi nu bedriver en distansbaserad utbildning?
  • VFU-läget
  • Handledarutbildning, start vt 2021 –innehåll och upplägg
  • Diskussion om innehållet i framtida handledardagar

 

Nuvarande student på LS

På fakultetens tidigare sidor finns information specifikt för dig som studerar vid Lärande och samhälle. Framöver kommer denna information istället att nå dig främst genom Canvas, men ett tag till finns den samlad här.

Fakultetens studentsida

Studentwebben

På mau.se/student har vi samlat all praktisk information du behöver som student vid Malmö universitet.

Besök studentwebben