Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Samhällsnära utbildning, forskning och samverkan 

Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden. Forskningen på fakulteten är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Fakulteten erbjuder forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt språk- och litteraturdidaktik.

Fakultetens utbildningar 

Lärarutbildning och övriga program

Magister- och masterutbildningar

Fristående kurser

Kurser inom ett flertal ämnesområden

 

Kompetens- och uppdragsutbildningar

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en del av fakulteten Lärande och samhälle. RUC arbetar med fortbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag från skolhuvudmän, kommuner och organisationer. 

RUCs tjänster inom fortbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling

Fakultetens forskning 

Totalt antal träffar: 38

Fakultetens samverkan och vfu

Samarbeta med LS

Fakulteten för lärande och samhälle har ett brett utbud av kurser och program för lärares och skolans kompetensutveckling och samarbetar med skolhuvudmän kring Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra uppdragsgivare finns bland annat inom skolvärlden, till exempel förskolor, skolor, skolhuvudmän och Skolverket. Men även idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv finns bland våra uppdragsgivare.


Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Enheten Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med lärandeprocesser, pedagogik och ledarskap och skräddarsyr uppdrag inom kompetensutveckling och utvecklingsprojekt som till exempel:

  • Stöd inom systematiskt kvalitetsarbete
  • Handledning inom kollegialt lärande och processtöd
  • Kompetensutveckling inom värdegrundsfrågor och vägledning
  • Utbildningsinsatser inom språkutvecklande undervisning och studiehandledning

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)


Utveckling, Lärande, Forskning (ULF)

Utveckling, Lärande, Forskning (ULF) är en försöksverksamhet med syfte att bidra till en fungerande infrastruktur för nära samverkan med skolväsendet kring praktiknära forskning. Malmö universitet medverkar tillsammans med skolhuvudmän och andra lärarutbildningar i Sverige.
Fler vägar in Fler vägar in i lararyrket är en satsning som vänder sig både till redan är verksamma inom förskola/skola men som saknar behörighet och till de som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

Utveckling, Lärande, Forskning (ULF)

Utveckling, Lärand, Forskning (ULF)

Fler vägar in

Fler vägar in i lararyrket är en satsning som vänder sig både till redan är verksamma inom förskola/skola men som saknar behörighet och till de som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan

Fler vägar in

Partnerskolor, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och syv-handledare

VFU är Lärande och samhälles partnersamarbete med skolhuvudmän i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet i lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Student vid LS

Kurs- och programspecifik information för dig som studerar vid fakulteten för lärande och samhälle har flyttats till Canvas. På Studentwebben har vi samlat all praktisk information för dig som student vid Malmö universitet.

Information om examensarbete

Du som går utbildning till ämneslärare eller grundlärare F-3 eller 4-6 gör ett självständigt arbete på grundnivå den 5:e eller 7:e terminen, beroende på vilken utbildning du går.

Det självständiga arbetet är en kunskapsöversikt i ditt fördjupningsämne. Arbetet är tänkt att vara en utgångspunkt för examensarbetet på avancerad nivå som du ska göra i slutet av utbildningen. Det viktigaste stödet för att kunna genomföra arbetet är naturligtvis din handledare, men vi erbjuder också andra resurser till din hjälp.

Dokument

Guide för SAG innehåller riktilinjer för arbetet. I guiden finns information om formalia som uppsatsens utformning, slutseminarium och bedömningskriterier.

Länk till dokumenten Guide för SAG och mall för SAG försättsblad