Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Utbildning på Lärande och samhälle

Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv.

Lärarutbildning och övriga program

Magister- och masterutbildningar

Fristående kurser

Kurser inom ett flertal ämnesområden

Särskilda projekt

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Uppdaterade rinktlinjer inför vårterminen -21

18 november fattades ett nytt beslut om tillfälliga riktlinjer. Det är en uppdatering av de riktlinjer som beslutades för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) inom lärarutbildningar vid universitetet mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 (coronaviruset) under andra halvan av vårterminen samt höstterminen 2020.

Uppdaterade tillfälliga riktlinjer 

 •  

Kurser, seminarier, mötesdagar och aktuell information

 • Nyhetsbrev

 • Malmö universitet skickar kontinuerligt nyhetsbrev till samordnare, handledare och ansvariga.

 • Till nyhetsbreven 
 •  
 • Anmälan till utvärderingsdag, 30 november 13-15

  Vfu-samordnare, vfu-ansvariga och rektorer är välkomna att anmäla sig till utvärderingsdagen för partnerskolor (skolor med tilläggsavtal) 30 november klockan 13.00-15.30. Diskussionerna kring SWOT-analyser och handlingsplaner kommer ske via zoom utifrån programinriktningar. Zoom-länk mejlas ut efter anmälan stängts den 23 november.

 

 •  
 • Utbildning i VFU-portalen 
  För kommunala VFU-samordnare

 • Tisdagen den 10 november, kl. 09.00 - 10.00
 • Tisdagen den 17 november, kl. 13.00 - 14.00
 • För VFU-ansvariga på skolor

 • Tisdagen den 10 november, kl. 13.00 - 14.00
 • Onsdagen den 11 november, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 11 november, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 13 november, kl. 09.00 - 10.00
 • Fredagen den 13 november, kl. 13.00 - 14.00
 • Tisdagen den 17 november, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 18 november, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 20 november, kl. 09.00 - 10.00

Till anmälan

Vfu-råd

Fakulteten och partnerskolorna samverkar i ett vfu-råd. Detta för att verksamhetsförlagd utbildning genomförs, utvärderas och utvecklas i enlighet med fakultetens kvalitetsarbete och ”Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i Skåne”. Vfu-rådet leds av fakultetens utbildningschef. Övriga medverkande är fyra representanter från partnerskolorna, en studentrepresentant, representanter från lärarutbildningarnas programråd samt övrig personal.

Riktlinjer för vfu-råd för lärarprogram

 • Årshjul

 • VFU-årshjul
 • Årshjul för placeringsarbete
 • Blanketter och dokument

 • Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november. Du hittar Ramavtalet via länken Avtal och riktlinjer. 

Kontakt för VFU-skolor

E-post: ls.vfu@mau.se 

Forskning på Lärande och samhälle

Forskningen på fakulteten är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Här erbjuds forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt språk- och litteraturdidaktik. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Kontakta Tobias Olsson, prodekan 040-665 78 21 för information.  

Forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 30

Samarbeta med fakulteten Lärande och samhälle

Låt oss samarbeta. Låt våra forskare, lärare, projektledare och studenter gå in och stödja din organisation, vi löser utmaningar och utvecklingsbehov tillsammans. Vi utvecklar och genomför uppdrag för skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. Vi erbjuder kompetensutveckling, fortbildning, forskning, utredningar och uppföljningar. Vår forskning är samhällsnära. Vi är bland annat knutna till det nationella försöksprojektet ULF och vi samarbetar med Malmö stad kring Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kontakt: Margareta Serder 

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett samarbete med Pedagogisk inspiration (PI) i Malmö stad. Syftet är att ge goda förutsättningar för förskollärares och lärares arbete och barn och ungas livsval. Samverkan betyder att forskning och beprövad erfarenhet blir till gagn för förskolans, skolans och universitetets utveckling. Samverkan ska även skapa kunskapsallianser för praktikrelevant och praktiknära forskning och utveckling. Fyra forskningsledare har i uppdrag att entusiasmera och stödja lärare i förskola, skola och universitet. Forskningsledarna ska också delta i, starta och leda forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Även att söka pengar...
Forskningsledarna ska också söka externa medel för forskning. Det innebär också att utveckla aktionsforskningsprojekt och processlärande.  

Stärka former för kunskapsdelning
Forskningsledarna ska även arbeta för att nya kanaler och plattformar för kunskapsdelning skapas. Detta så att kunskapsallianser mellan förskollärare och lärare i Malmö stad och forskare på Malmö universitet etableras.

Kontakt

Bli handledare för framtida studie- och yrkesvägledare

Du som är utbildad vägledare och arbetar inom allmänna utbildningsväsendetkan anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder genom att kontakta Krystyna Hansson  Du kommer sedan att bli kontaktad av universitet någon vecka innan VFU-perioden börjar, och får då besked på om en student har placerats hos dig.

Arbetar du i en verksamhet utanför utbildningsväsendet med t.ex. vägledning, rehabilitering och rekrytering ska du kontakta Krystyna Hansson för mer information. 

Anmäl dig här

Handledardagar 

Träffarna är öppna för alla som brukar ta emot SYV-studenter, för alla som har tagit emot någon gång tidigare men som har haft uppehåll, och för alla som vill börja som nya handledare. Det är inte obligatoriskt att delta i handledardagarna för att få vara handledare.

Nästa träff planeras vårterminen 2021. För mer information, vänligen kontakta Krystyna Hansson.

 

Nuvarande student på LS

På fakultetens tidigare sidor finns information specifikt för dig som studerar vid Lärande och samhälle. Framöver kommer denna information istället att nå dig främst genom Canvas, men ett tag till finns den samlad här.

Fakultetens studentsida

Studentwebben

På mau.se/student har vi samlat all praktisk information du behöver som student vid Malmö universitet.

Besök studentwebben