Fakulteten för Lärande och samhälle är en sammanhållen, komplett och dynamisk akademisk miljö där utbildning, forskning och samverkan berikar varandra. Vårt mål är att bidra till livslångt lärande och hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

Fakultetens utbildningar

Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden. 

Lärarutbildning och övriga program

Magister- och masterutbildningar

Fristående kurser

Kurser inom ett flertal ämnesområden

Utbildningsplaner och kursplaner från höstterminen 2007 och framåt

Kompetens- och uppdragsutbildningar

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en del av fakulteten Lärande och samhälle. RUC arbetar med fortbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag från skolhuvudmän, kommuner och organisationer. 

RUCs tjänster inom fortbildning och kompetens- och verksamhetsutveckling

Läs mer om kurser som erbjuds inom Lärarlyftet och Speciallärarutbildningen

Information om självständiga arbeten i lärarutbildning

Denna information flyttas efterhand till programpresentationerna under Pågående utbildningar här ovan.

Examensarbete på grundnivå och avancerad nivå

Du som går utbildning till ämneslärare eller grundlärare F-3 eller 4-6 gör ett självständigt arbete på grundnivå under termin 5 eller 7, beroende på utbildning.

Det självständiga arbetet är en kunskapsöversikt i ditt fördjupningsämne. Arbetet är tänkt att vara en utgångspunkt för examensarbetet på avancerad nivå som du ska göra i slutet av utbildningen. Det viktigaste stödet för att kunna genomföra arbetet är naturligtvis din handledare, men vi erbjuder också andra resurser till din hjälp.

Dokument

Guide för SAG innehåller riktlinjer för arbetet. I guiden finns information om formalia som uppsatsens utformning, slutseminarium och bedömningskriterier.

Länk till dokumenten Guide för SAG och mall för SAG försättsblad 

Fakultetens forskning 

Med ett starkt samhällsengagemang bedriver vi flervetenskaplig forskning. Forskningen rör sig inom fältet utbildningsstudier med fokus på olika ämnen och former av utbildning, inklusive lärarutbildning, samt inom de breda fälten historie- och kulturstudier samt idrottsstudier.

Vår forskning sker ofta i relation till och i samverkan med samhället, till exempel skolor, muséer, idrottsföreningar och idéburna organisationer. På så sätt bidrar fakulteten tillsammans med andra viktiga aktörer till långsiktiga och vetenskapligt förankrade lösningar för samhälls- och skolutveckling.

Totalt antal träffar: 41

Forskarutbildning

Forskarutbildningskurser

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena

  • Historia och historiedidaktik
  • Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora
  • Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  • Pedagogik
  • Språk- och litteraturdidaktik

Se aktuella forskarutbildningskurser

Forskarskolor

Malmö universitet deltar i ett flertal forskarskolor, där vi står som värdlärosäte eller deltar med doktorander. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är forskarskolorna gemensamma med andra lärosäten och finansierade med hjälp av externa medel.

Mer om forskarskolorna här

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

Centrum för akademiskt lärarskap är ett universitetsövergripande centrum som erbjuder utbildning och bedriver forskning inom högskolepedagogik, breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi stöttar lärare i att bedriva sin undervisning och studenter i att utveckla sitt lärande.

Läs mer om CAKL

Fler vägar in i läraryrket

Satsningen Fler vägar in i läraryrket vänder sig både till den som redan är verksam inom förskola/skola men som saknar behörighet och till den som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

Läs mer om satsningen Fler vägar in i läraryrket

Snabbspår för lärare och förskollärare

På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder fakulteten snabbspår för nyanlända akademiker. Snabbspåret ger nyanlända akademiker en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige.

Snabbspår för lärare och förskollärare

Vidareutbildning av lärare (VAL) 

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

Vidareutbildning av lärare (VAL) 

Vidareutbildning för utländska lärare (ULV)

Malmö universitet erbjuder från höstterminen 2019 utbildningen Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV).

Vidareutbildning för utländska lärare (ULV)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Här hittar du som VFU-samordnare, VFU-ansvarig och VFU-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning.